ข่าว

ทำไม? สงฆ์ระดับ “พระเถระ” ต้องจบ “เปรียญธรรม 9”

กรณีชุดสืบสวนที่มีการตรวจสอบประวัติของพระชั้นผู้ใหญ่ 3 รูป คือพระพรหมสิทธิ เจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ พระพรหมเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดสัมพันธวงศ์ เพื่อประมวลข้อมูลเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสมณศักดิ์และตำแหน่งทางการปกครอง ของสงฆ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

วุฒิการศึกษาของภิกษุสงฆ์

การตรวจสอบดังกล่าว ทำเพื่อส่งมอบให้กับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) นำเสนอต่อมหาเถรสมาคม (มส.) เพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณาถึงความเหมาะสมในตำแหน่งของพระทั้ง 3 รูปด้วย โดยในเบื้องต้นชุดสืบสวนพบว่า พระพรหมสิทธิ และพระพรหมเมธี จบการศึกษาชั้นนักธรรมเอก แต่ไม่ได้เล่าเรียนบาลีหรือเปรียญธรรมมาก่อน ซึ่งเป็นเรื่องแปลกในวงการสงฆ์ที่พระทั้ง 2 รูป ซึ่งไม่ได้จบเปรียญธรรมแม้แต่ประโยคเดียว แต่สามารถขึ้นมาถึงระดับรองสมเด็จพระราชาคณะในชั้นพรหมได้ ยิ่งไปกว่านั้นพระผู้ใหญ่ทั้งสองรูปยังมีอาวุโสน้อยมากหากเทียบกับพระสงฆ์รูปอื่น ๆ ในมหานิกาย

สาเหตุที่ต้องตรวจสอบ เนื่องจากเป็นจารีต ขนบประเพณีด้านวุฒิการศึกษาของฝ่ายภิกษุสงฆ์ปฏิบัติสืบต่อกันมาว่า พระชั้นผู้ใหญ่ ระดับพระเถระที่จะขึ้นปกครองคณะสงฆ์ ต้องจบระดับเปรียญธรรมเป็นอย่างน้อย โดยระดับสูงสุดคือ เปรียญธรรม 9

มาทำความเข้าใจว่า เปรียญธรรม หรือ ประโยค ซึ่งหมายถึงระดับชั้นการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์ไทย มี 9 ชั้น 8 ระดับ แบ่งเป็นชั้นประโยค 1-2 เรียก เปรียญตรี (ระดับที่ 1 ใช้เวลาเรียน 1-2 ปี) และระดับเปรียญ (ป.ธ. 3-9) คือเปรียญโท (7 ระดับ) เรียก เปรียญเอก รวม 8 ระดับ

ทั้งนี้ ผู้ที่เรียนเปรียญตรี จนสอบได้ตั้งแต่ชั้น ป.ธ.3 ขึ้นไป ถ้าเป็นพระภิกษุจะมีคำนำหน้าชื่อว่า พระมหา ถ้าเป็นสามเณรจะมีคำว่า เปรียญ ต่อท้ายนามสกุล

ถ้าหากนำวุฒิการศึกษาทางธรรม เทียบกับวุฒิทางโลก นักธรรม (น.ธ.) ตรี, น.ธ.โท, น.ธ.เอก เทียบเท่า ประถมศึกษาปีที่ 6 ประโยค 1-2, ป.ธ.3 เทียบเท่า มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ป.ธ.4, ป.ธ.5 เทียบเท่า มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
ป.ธ.6 เทียบเท่า ระดับปริญญาตรี (สาขาวิชาภาษาบาลี)
ป.ธ.7, ป.ธ.8 เทียบเท่า ระดับปริญญาโท (สาขาวิชาภาษาบาลี)
ป.ธ.9 เทียบเท่า ระดับปริญญาเอก (สาขาวิชาภาษาบาลี) ระดับปริญญาทางธรรมตามที่กล่าวมา คือ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก นั้นยังไม่มีกฏหมายรองรับ

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

เรื่องนี้ พระมหาไพรวัลย์ เปรียญธรรม 9 วัดสร้อยทอง เปิดเผยว่า โดยปกติส่วนใหญ่พระเถระ ต้องจบเปรียญธรรมประกอบด้วย เนื่องจากเป็นสายคุณวุฒิการศึกษาของพระ แม้ไม่ใช่เป็นข้อบังคับในทางเลื่อนสมณศักดิ์ แต่ถือเป็นจารีต ขนบประเพณี รู้กันในทางคณะสงฆ์ที่ใช้พิจารณาเลื่อนสมณศักดิ์ หากจบเปรียญธรรมได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ กรณีพระพรหมสิทธิ วัดสระเกศ ทำงานใกล้ชิดกับสมเด็จเกี่ยว อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯองค์ก่อน ได้เลื่อนตำแหน่งเพราะเป็นพระรับใช้ใกล้ชิด เป็นที่โปรดปรานของสมเด็จพระราชาคณะ ส่วนพระพรหมเมธี วัดสัมพันธวงศ์ ก็ทำงานกับคณะสงฆ์มานาน จึงได้รับการพิจารณาว่าทำงานร่วมกับมหาเถระระดับต้นๆ จึงได้รับการพิจารณาแม้จบเพียงนักธรรมเอก