ผู้ประกันตน ยื่นร้องเรียนมากถึง 810 เรื่อง

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เผย ประเด็นที่ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ร้องเรียนมากที่สุด คือ นายจ้างหักเงินแต่ไม่นำส่ง / ส่งไม่ครบถึง 156 เรื่อง

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคมในการช่วยเหลือผู้ประกันตนแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียน ของนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ว่า จากการรายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนจากระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน ระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา มีนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และผู้เกี่ยวข้องในระบบประกันสังคมยื่นเรื่องร้องเรียนเข้ามาในระบบจำนวนทั้งสิ้น 810 เรื่อง โดยร้องเรียนผ่านสายด่วน 1506, เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th, เว็บไซต์สำนักนายกรัฐมนตรี, Web Chat, e-mail และมาด้วยตนเอง แยกเป็นประเด็นที่ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ร้องเรียนมากที่สุด คือ
1.ร้องเรียนสถานประกอบการ จำนวน 387 เรื่อง
2.ร้องเรียนสถานพยาบาล จำนวน 125 เรื่อง
3.ร้องเรียนการขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนจากกองทุนประกันสังคม จำนวน 102 เรื่อง
4.ร้องเรียนการให้บริการเจ้าหน้าที่ จำนวน 86 เรื่อง
5.ร้องเรียนระบบของสำนักงานประกันสังคม จำนวน 49 เรื่อง

อย่างไรก็ตามประเด็นที่มีการร้องเรียนส่วนใหญ่เป็นเรื่องของสถานประกอบการ ร้อยละ 47.78 (387 เรื่อง) แยกเป็นนายจ้างหักเงินแต่ไม่นำส่ง/ส่งไม่ครบ 156 เรื่อง นายจ้างไม่ขึ้นทะเบียน 113 เรื่อง นายจ้างไม่แจ้งลูกจ้างออกจากงาน 43 เรื่อง สำหรับข้อร้องเรียนดังกล่าว ถือว่าเป็นปัญหาของผู้ประกันตนที่สำนักงานประกันสังคมพร้อมดำเนินการคลี่คลายปัญหาอย่างเร่งด่วน โดยผลดำเนินการช่วยเหลือแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนให้กับผู้ประกันตนช่วงระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมาสำนักงานประกันสังคมสามารถเคลียร์แก้ไขปัญหาแล้วถึง 727 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 89.75

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวในตอนท้ายว่า ปัจจุบันสำนักงานประกันสังคม วางระบบปฏิบัติการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินเรื่องให้ผู้ร้องได้รับสิทธิอันพึงมีพึงได้โดยด่วนภายใน 7 วัน แต่หากเป็นเรื่องที่ซับซ้อนให้ดำเนินการตอบกลับภายใน 25 วัน โดยทุกปัญหาต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ยื่นร้องเรียนด้วยตนเอง ผ่านโทรศัพท์สายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือที่เว็บไซต์สำนักนายกรัฐมนตรี ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ www.1111.go.th