โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหาร ชั้นต่ำกว่านายพลอีก 8 นาย

22 มิ.ย. 2561 เวลา 11:14 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

ราชกิจจาฯ ออกประกาศ พระราชทานยศทหารต่ํากว่าชั้นนายพล

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศทหารต่ํากว่าชั้นนายพล อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๔ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหาร งานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารต่ํากว่าชั้นนายพล จํานวน ๘ นาย ดังนี้

๑. ว่าที่พันโท ทรงศักดิ์ ยุระพันธ์ เป็น พันโท

๒. ว่าที่พันตรีหญิง วราภรณ์ สิรวชิรภักดิ์ เป็น พันตรีหญิง

๓. ว่าที่ร้อยเอก ทวี ทองพลาย เป็น ร้อยเอก

๔. ว่าที่ร้อยเอก สินพร พันธ์สวัสดิ์ เป็น ร้อยเอก

๕. ว่าที่ร้อยเอก สําแล ฮวบลอยฟ้า เป็น ร้อยเอก

๖. ว่าที่ร้อยเอก โชค พูลละเอียด เป็น ร้อยเอก

๗. ว่าที่ร้อยเอก จําลอง ไกรไทยศรี เป็น ร้อยเอก

๘. ว่าที่ร้อยเอก จําลอง รองเย็น เป็น ร้อยเอก

ทั้งนี้ ลําดับที่ ๑ ถึง ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ และลําดับที่ ๓ ถึง ๘

ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิถนายน ุ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด