ไทย ติดอันดับ 4 ว่างงานน้อยที่สุดในโลก

24 มิ.ย. 2561 เวลา 3:14 น.

ข้อมูลจาก Trading Economics , Index mundi.com ระบุไทยมีอัตราว่างงาน ร้อยละ 1.2 ติดอันดับ 4 ว่างงานน้อยที่สุดของโลก

ไทย ติดอันดับ 4 ว่างงานน้อยที่สุดในโลก

นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า จากข้อมูลการจ้างงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ระบุว่าเดือนพฤษภาคม 2561 มีจำนวนคนตกงานที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 170,900 คน ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าว โดยได้จัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย บริษัท เป็นต้น เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหา ซึ่งกระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางานมีหน่วยงานในการให้บริการเพื่อการมีงานทำคือ

1. ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center)

2. สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10

3. สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด

4. รถบริการจัดหางานเคลื่อนที่ (Mobile Unit) นอกจากนี้ยังมีเว็บไซต์ให้บริการด้านการจัดหางาน www.doe.go.th/smartjob และ

Smart job Center Application By Smartphone เพื่ออำนวยความสะดวกในการหางานอีกด้วย

ทั้งนี้ ข้อมูลจากเว็ปไซต์ Trading Economics.com และ Index mundi.com ได้นำเสนออัตราการว่างงานของ 215 ประเทศทั่วโลก ซึ่งจากการเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับนานาประเทศทั่วโลกปรากฎว่า

ประเทศไทยมีอัตราการว่างงานน้อยที่สุดเป็นอันดับที่ 4 ของโลก โดยประเทศไทยมีประชากรประมาณ 66,200,000 คน มีอัตราการว่างงานร้อยละ 1.2 สำรวจข้อมูลเมื่อเดือนมีนาคม 2018

  •  ฝรั่งเศส มีประชากรประมาณ 67,200,000 คน มีอัตราการว่างงานร้อยละ 9.2 สำรวจข้อมูลเมื่อเดือนมกราคม 2018
  • อังกฤษ มีประชากรประมาณ 65,650,000 คน มีอัตราการว่างงานร้อยละ 4.2 สำรวจข้อมูลเมื่อเดือนมกราคม 2018
  • สหรัฐอเมริกา มีประชากรประมาณ 325,000,000 คน มีอัตราการว่างงานร้อยละ 3.9 สำรวจข้อมูลเมื่อเดือนเมษายน 2018
  • จีน มีประชากรมากถึง 1,385,260,000 คน มีอัตราการว่างงานร้อยละ 3.89 สำรวจข้อมูลเมื่อเดือนมกราคม 2018
  • ญี่ปุ่น มีประชากรประมาณ 126,672,000 คน มีอัตราการว่างงานร้อยละ 2.5 สำรวจข้อมูลเมื่อเดือนมีนาคม 2018
  • มาเลเซีย มีประชากรประมาณ 32,200,000 คน มีอัตราการว่างงานร้อยละ 3.3 สำรวจข้อมูลเมื่อเดือนมีนาคม 2018
  • สิงคโปร์ มีประชากรประมาณ 5,600,000 คน มีอัตราการว่างงานร้อยละ 2.0 สำรวจข้อมูลเมื่อเดือนมีนาคม 2018

ไทย ติดอันดับ 4 ว่างงานน้อยที่สุดในโลก

นายอนุรักษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การว่างงานเกิดจากองค์ประกอบต่างๆ เข่น การเลือกเรียนในสายที่ไม่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ผู้สำเร็จการศึกษาบางส่วนยังไม่ต้องการหางานทำ เนื่องจากอยู่ในช่วงของการตัดสินใจ ผู้สำเร็จการศึกษาบางส่วน ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยรับช่วงต่อจากครอบครัว แต่อย่างไรก็ตาม กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานมิได้นิ่งนอนใจ โดยได้รวบรวมตำแหน่งงานว่างของนายจ้าง/สถานประกอบการต่างๆ ที่มีความต้องการจ้างงานผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี รวมทั้งการทดสอบความพร้อมทางอาชีพ เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกตัดสินใจสมัครงาน หรือประกอบอาชีพอิสระต่างๆ ทั้งยังมีบริการแนะแนวอาชีพแก่นักเรียนที่จะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาได้ทราบถึงอาชีพและลักษณะอาชีพที่อยู่ในความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อเลือกสาขาที่เรียนต่อระดับปริญญาตรีที่มีตลาดแรงงานรองรับอีกด้วย

ไทย ติดอันดับ 4 ว่างงานน้อยที่สุดในโลก

ไทย ติดอันดับ 4 ว่างงานน้อยที่สุดในโลก

ไทย ติดอันดับ 4 ว่างงานน้อยที่สุดในโลก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด