Breaking News การเมือง

ขู่เชือดบิดเบือน! พรบ.กำลังสำรองฯ กห.ชี้เจอพรบ.คอมฯจัดการเเน่  

วันที่ 27 มี.ค.60 พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงกระแสข่าว การบิดเบือนกำลังพลสำรองในโซเชียลมีเดียว่า พ.ร.บ.กำลังพลสำรอง พ.ศ. 2558 เป็นระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของชาติเพื่อความมั่นคงของประเทศในภาพรวมซึ่งทุกประเทศมีและใช้กันอยู่แม้กระทั่งประเทศอาเซียน  เช่น สิงคโปร์ ถือเป็นการนำบทบัญญัติของกฎหมายเดิมที่มีอยู่หลายฉบับมาปรับปรุงให้ทันสมัยรวมอยู่ในกฎหมายฉบับเดียวกันโดยเกิดความชัดเจนเข้าใจง่ายและไม่ให้มีการสร้างความเข้าใจที่ผิด ๆ ว่ากระทรวงกลาโหมไปสร้างกองกำลังทางอำนาจใหม่

การดำเนินการดังกล่าวเพื่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่องของงบประมาณเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นส่วนหนึ่งของงานปฏิรูปกองทัพในระบบงานกำลังพลและกรณีที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่า ชายไทยที่มีอายุไม่เกิน 60 ปีจะต้องเป็นกำลังพลสำรองนั้นในข้อเท็จจริงของกฎหมายคือกองทัพจะทยอยเรียกเฉพาะกำลังพลสำรองที่มีบรรจุเข้าไปในบัญชีบรรจุกำลังของหน่วยทหารที่อายุไม่เกิน 45 ปีเท่านั้น

 

พล.ต.คงชีพ กล่าวว่า กำลังพลเหล่านี้เป็นกำลังพลที่มีสถานะเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรกองหนุน(รด.ปี 5) ทหารประเภทกองหนุนที่ 1 (รด.ปี 3) นายทหารที่ปลดประจำการแล้ว รวมทั้งทหารกองหนุนประเภทสองถึงพวกที่จับใบดำในแต่ละปีเท่านั้น ซึ่งยอดรวมมีประมาณ 70,000 คน คิดเป็น 1 – 2 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นของกำลังพลสำรองทั้งหมด

"ผู้ที่เรียนจบรด. ปี 5 เเละปี 3 ทหารที่ปลดกองประจำการแล้วจะโทรเรียกเข้ามาเพื่อขึ้นบัญชีและเข้ามาทำการรับรู้รับทราบถึงบัญชีบรรจุกำลังในหน่วยที่ตนสังกัด     กฎหมายฉบับนี้เปิดโอกาสให้กำลังพลสำรองที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสามารถสมัครเข้าเป็นกำลังพลสำรองเข้ามารับราชการเป็นกำลังพลสำรองได้ด้วย ซึ่งปัจจุบันทั้ง 3 เหล่าทัพ เรียกกำลังพลสำรองเพื่อตรวจสอบจำนวนหนึ่งวันเพื่อฝึกวิชาทหารโดยเฉลี่ยฝึกไม่เกิน 10 วัน จากเดิมที่ต้องฝึก 60 วันแต่เนื่องจากมีปัญหาในเรื่องของงบประมาณ ฉะนั้นจะไม่มีการฝึกกำลังพลสำรอง 2 เดือนตามที่เข้าใจ"พล.ต.คงชีพ กล่าว

 

พล.ต.คงชีพ  กล่าวว่า บุคคลที่ไม่ได้รับการบรรจุรายชื่อในหน่วยทหาร ที่อายุเกินเกณฑ์คือตั้งแต่ 46 ปีขึ้นไป จะไม่มีโอกาสในการเรียกเข้ามาฝึกวิชาทหาร นอกจากนั้นกำลังพลสำรองยังสามารถใช้ชีวิตตามปกติประกอบอาชีพปกติและได้รับสิทธิ์ทะเบียนเลี้ยงค่าเดินทางค่าอาหารที่พักเสื้อผ้าเหมือน เช่น ข้าราชการทหารอื่นๆ

"ขอทำความเข้าใจหากมีการเสนอข่าวในลักษณะนี้ขอให้ใช้ข้อมูลที่ชี้แจงให้เป็นประโยชน์และพร้อมที่จะทำความเข้าใจประชาชนทุกคนซึ่งก็ต้องของการปัญหาเดิม ๆ จากการบิดเบือนข้อมูลการนำเสนอข้อเท็จจริงที่ไม่ครบถ้วนหรือความไม่เข้าใจนำไปขยายผลสร้างการรับรู้ความเข้าใจในโลกโซเชียลมีเดียถือเครื่องมือต่าง ๆ ซึ่งเรื่องเหล่านี้ประชาชนต้องการบอกและทำความเข้าใจร่วมกันตื่นตัวรับรู้ไม่ตกเป็นเหยื่อของการเสพข้อมูลโดยไม่มีเหตุผลและขณะนี้เรามีพ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ อยู่ด้วย"

 

พล.ต.คงชีพ  กล่าวว่า นอกจากนี้ในการประชุมสภากลาโหมมีการย้ำเพิ่มความระมัดระวังอัคคีภัยภัยแล้งและไฟป่าในช่วงฤดูร้อน โดย พล.อ.ประวิตร กำชับให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพได้เตรียมการและซักซ้อนแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยที่เกิดจากภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างต่อเนื่องและจัดเตรียมกำลังพล ยุทโธปกรณ์ เครื่องมือต่างๆให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การดับไฟป่าร่วมกับส่วนราชการอื่นๆที่ร้องขอมา และการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนได้มากขึ้น ลงไปถึงหมู่บ้านโดยให้ประสานทำงานร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่