BreakingNews : ครบ10ปี "ทักษิณ" หนีคดีที่ดินรัชดา หมดอายุความวันนี้

21 ต.ค. 2561 เวลา 10:10 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

วันที่ 21 ตุลาคม 2551  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ทได้มีพิพากษาลงโทษจำคุก 2 ปีนายทักษิณ ชินวัตร ในคดีที่คุณหญิงพจมาน ชินวัตร (ขณะนั้น) ซื้อที่ดินรัชดาจำนวน 33 ไร่ 78 ตารางวา ในราคา 772 ล้านบาทจากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันระบบการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย แต่นายทักษิณหลบหนีคำตัดสิน โดยผ่านมา 10ปี คดีสิ้นสุดอายุความแล้วในวันนี้  (21 ตุลาคม 2561) ตามประมวลกฎหมายอาญา ในหมวด 9 เรื่องอายุความ มาตรา 98 ระบุว่า เมื่อได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษผู้ใด ผู้นั้นยังมิได้รับโทษก็ดี ได้รับโทษแต่ยังไม่ครบถ้วนโดยหลบหนีก็ดี ถ้ายังมิได้ตัวผู้นั้นมาเพื่อรับโทษนับแต่วันที่มีคำพิพากษาถึงที่สุด หรือนับแต่วันที่ผู้กระทำความผิดหลบหนีแล้วแต่กรณี เกินกำหนดเวลาดังต่อไปนี้ เป็นอันล่วงเลยการลงโทษจะลงโทษผู้นั้นมิได้

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

 

(1) ยี่สิบปี สำหรับโทษประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุก ยี่สิบปี

(2) สิบห้าปี สำหรับโทษจำคุกกว่าเจ็ดปีแต่ยังไม่ถึงยี่สิบปี

(3) สิบปี สำหรับโทษจำคุกกว่าหนึ่งปีถึงเจ็ดปี

(4) ห้าปี สำหรับโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีลงมาหรือโทษอย่างอื่น