BreakingNews : ผู้ตรวจการฯ มีมติเอกฉันท์ไม่รับคำร้อง ให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ

26 เม.ย. 2562 เวลา 6:05 น.

ผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติเอกฉันท์ ไม่รับพิจารณาเลือกตั้งวันที่ 24 มี.ค.เป็นโมฆะ ชี้ไม่อยู่ในอำนาจ แต่เห็นพ้องส่งเรื่องวิธีการคิดคำนวณ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์

จากกรณีที่ พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานการประชุมผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยมี นายบูรณ์ ฐาปนนดุลย์ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายรักเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อพิจารณาวินิจฉัยคำร้องของนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตผู้สมัครพรรคไทยรักษาชาติ ที่ขอให้พิจารณาและเสนอความเห็นไปยังศาลปกครอง หรือ ศาลรัฐธรรมนูญ ว่าการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ที่ผ่านมา เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมหรือไม่ และการกระทำของ กกต. ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ และจะทำให้ผลการเลือกตั้งทั่วไปเป็นโมฆะหรือไม่ รวมถึงคำร้องของนายวิรัตน์ กัลยาศิริ ที่ร้องเรียนปัญหาการคำนวณ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และ พ.ร.ป.การเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา128 มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา 91 หรือไม่

โดยที่ประชุม ได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและวินิจฉัยร่วมกันตามหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีที่นายเรืองไกร ของให้พิจารณาว่าการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม ที่ผ่านมา เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมหรือไม่ และการกระทำของ กกต. ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ และจะทำให้ผลการเลือกตั้งทั่วไปเป็นโมฆะหรือไม่ โดยอ้างตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินพศ 2560 มาตรา 23 (1) เห็นว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายหมายถึงกฎหมายที่ตราขึ้นโดยองค์กรที่ใช้อํานาจนิติบัญญัติตามกระบวนการที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ไม่ว่าจะตราขึ้นโดยฝ่ายนิติบัญญัติ หรือฝ่ายบริหารก็ตาม ซึ่งได้แก่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติพระราชกำหนด ที่ได้รับอนุมัติจากรัฐสภาแล้ว และประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่มีผลบังคับเทียบเท่า พระราชบัญญัติ เท่านั้นมิได้หมายรวมถึง บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญด้วย เมื่อพิจารณาคำร้องเรียนที่ผู้ร้องที่ 1 อ้างมาข้างต้นเป็นการอ้างว่าบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญขัดกันเองจึงไม่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินที่จะเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญได้จึงยุติเรื่องในประเด็นดังกล่าว

ผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติเอกฉันท์ ไม่รับพิจารณาเลือกตั้งวันที่ 24 มี.ค.เป็นโมฆะ ชี้ไม่อยู่ในอำนาจ แต่เห็นพ้องส่งเรื่องวิธีการคิดคำนวณ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์

ส่วนกรณีที่นาย นายวิรัตน์ กัลยาศิริ ที่ร้องเรียนปัญหาการคำนวณ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และ พ.ร.ป.การเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา128 มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา 91 หรือไม่ เห็นว่า การเพิ่มอนุมาตรและเนื้อหาขึ้นมาตาม พ.ร.ป.การเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา128 ทำให้การคำนวณหาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ได้ผลลัพธ์ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ดังนั้นที่ประชุมจึงจะเสนอเรื่องพร้อมความเห็น ดังกล่าวต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อวินิจฉัยต่อไป

ผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติเอกฉันท์ ไม่รับพิจารณาเลือกตั้งวันที่ 24 มี.ค.เป็นโมฆะ ชี้ไม่อยู่ในอำนาจ แต่เห็นพ้องส่งเรื่องวิธีการคิดคำนวณ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์