Spring News

เลขาธิการมูนิธิรวมน้ำใจ ร่วมส่งและให้กำลังใจเยาวชนไทย เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ณ ประเทศโมร็อกโก

23 ก.ค. 2562 เวลา 14:18 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

วันที่ 23 ก.ค.62 คุณสุชัย อมรดารารัตน์ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย นายสุชัย พงษ์เพียรชอบ เลขาธิการมูนิธิรวมน้ำใจพร้อมคณะกรรมการ และคุณเปล่ง ศรีดาน้อย คนไทยตัวอย่าง ได้เดินทางมาส่งและให้กำลังใจน้องๆโรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ เขตคลองเตย จำนวน 13 คนที่ได้รับเลือกให้ไปเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ร่วมกับประเทศอื่นๆที่ประเทศโมร็อกโก เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ให้กับชาวต่างชาติที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

 

เลขาธิการมูนิธิรวมน้ำใจ ร่วมส่งและให้กำลังใจเยาวชนไทย เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ณ ประเทศโมร็อกโก

 

นายสุชัย กล่าวว่า องค์การ Association Bouregreg (FIFE – MAROC) ได้กำหนดจัดงาน International Folklore Children’s Festival of Sale (Morocco) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และความเข้าใจอันดีระหว่างเยาวชนนานาชาติจากทั่วโลก โดยมีการทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การเดินขบวนพาเหรด การแต่งกายประจำชาติ เป็นต้น โดยหน่วยงานผู้จัดจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายภายในประเทศโมร็อกโก ได้แก่ ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าพาหนะเดินทางภายในประเทศโมร็อกโกให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน ส่วนที่ประเทศไทยทางผมและก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆได้ร่วมกันหาทุนซื้อตั๋วเครื่องบินและค่าใช้จ่ายในระหว่างเดินทางให้

เลขาธิการมูนิธิรวมน้ำใจ ร่วมส่งและให้กำลังใจเยาวชนไทย เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ณ ประเทศโมร็อกโก

เยาวชนผู้ผ่านการเข้าร่วมโครงการกิจกรรมมีโอกาสนำเอาความรู้ ประสบการณ์แนวความคิดมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้อื่น และสามารถต่อยอดประสบการณ์ของตนเอง เพื่อช่วยให้เยาวชนไทยที่ด้อยโอกาสมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในเวทีสากล สามารถปรับตัวและรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของยุคโลกาภิวัตน์ และสามารถส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนให้เป็นไปตามมาตรฐานการส่งเสริมและคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเยาวชน

 

เลขาธิการมูนิธิรวมน้ำใจ ร่วมส่งและให้กำลังใจเยาวชนไทย เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ณ ประเทศโมร็อกโก

และกิจกรรมข้างต้นเป็นการเผยแพร่เอกลักษณ์อันดีงามของประเทศไทยให้ชาวต่างชาติได้รู้จักมากยิ่งขึ้น และเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานการทูตวัฒนธรรมของกระทรวงการต่างประเทศเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับต่างประเทศในระดับประชาชน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือด้านต่าง ๆ ระหว่างไทยกับประเทศโมร็อกโกในระยะยาวต่อไป

เลขาธิการมูนิธิรวมน้ำใจ ร่วมส่งและให้กำลังใจเยาวชนไทย เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ณ ประเทศโมร็อกโก

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด