Spring News

Breaking News: เปิดนโยบายรัฐบาล! “นายกฯ” แถลงแล้ว 12 เรื่องเร่งด่วน

25 ก.ค. 2562 เวลา 3:36 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

จากการที่ ประธานรัฐสภากำหนดให้วันนี้ (25 ก.ค.) รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แถลงนโยบายต่อรัฐสภา ซึ่งทางรัฐบาลได้มีการจัดทำเอกสารคำแถลงนโยบาลของ คณะรัฐมนตรีออกมา โดยมีเนื้อหา ว่า มุ่งมั่นที่จะพัฒนาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง ดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง แก้ไขปัญหาปากท้องและสร้างรายได้ให้ประชาชนให้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ มีศักยภาพในการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21

การบริหารราชการในช่วง 4 ปี ยึดหลักการสำคัญ 4 ประการคือ

1.น้อมนำปฐมพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นหลักในการบริหารประเทศ

2.ยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

3.พัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

4. บูรณาการทำงานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคีการพัฒนาต่างๆ ในลักษณะประชารัฐเพื่อพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้วาหน้าอย่างยั่งยืน และทำให้ประชาชนคนไทยมีความมั่นคง อยู่ดีมีสุข

โดยวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาลชุดนี้ คือ "มุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในศตวรรษที่ 21" อันมีนโยบายหลัก 12 ด้าน นโยบายเร่งด่วน 12 ด้าน

1.การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

2.การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ

3.การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

4.การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก

5.การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามาถในการแข่งขันของไทย

6.การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ และการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค

7.การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก

8.การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงทุกวัย

9.การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม

10.การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

11.การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ

12.การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและกระบวนการยุติธรรม

นโยยายเร่งด่วน 12 ด้าน

1.การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน

2.การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

3.มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก

4.การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและการพัฒนานวัตกรรม

5.การยกระดับศักยภาพของแรงงาน

6.การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต

7.การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21

8.การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำ

9.การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้

10.การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน

11.การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย

12.การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชนและการดำเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

โดยนโยบายเกี่ยวกับ กัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรทางการแพทย์ถูกบรรจุในนโยบายเร่งด่วนข้อที่ 4 การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและการพัฒนานวัตกรรม โดยระบุว่า

"...เร่งศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ กัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรในทางการแพทย์ อุตสาหกรรมทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ของประชาชน โดยกําหนดกลไกการดําเนินงาน ที่รัดกุม เพื่อมิให้เกิดผลกระทบทางสังคมตามที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างเคร่งครัด"

ทั้งนี้คาดว่างบประมาณประจำปีจะอยู่ในระดับเฉลี่ยประมาณ 3.3 ล้านล้านบาท ซึ่งรัฐบาลต้องเร่งรัดพัฒนาการจัดเก็บภาษีของรัฐให้มีความครอบคลุมมากขึ้น นอกจากนี้ แผนงานหรือโครงการใดที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและเป็นการ วางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว รัฐบาลจะพิจารณาใช้จ่ายจากแหล่งเงินนอกงบประมาณ ทั้งในส่วนของเงินกู้และการให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนเพื่อพัฒนาประเทศ รวมทั้ง พิจารณาใช้เครื่องมือทางการเงินสมัยใหม่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด