ข่าว ข่าวภาคเหนือ

คำสอนเจ้าอาวาสวัดสันป่ายางหลวง “เงิน คือ อสรพิษ”

เงินบริจาค เป็นส่วนสำคัญที่วัดจะใช้เป็นต้นทุนในการบริหารจัดการวัด หากขาดการบริหารจัดการที่ดี จะเป็นรากฐานที่สำคัญในการทุจริต ซึ่งตลอด 2 สัปดาห์นี้ มักได้ยินข่าวเกี่ยวกับการทุจริตเงินวัด ดังนั้นจะพาไปดูตัวอย่างของวัดที่มีการบริหารจัดการเงินที่ดี คือ วัดสันป่ายางหลวง จ.ลำพูน แม้วัดจะได้เงินบริจาคในแต่ละปีหลายล้านบาท แต่ไม่เคยถูกกล่าวหาว่ามีการทุจริตในวัด

การบริจาคเงินวัด เป็นต้นทางหนึ่งของงบประมาณที่แต่ละวัดใช้เป็นทุนในการบริหารจัดการวัด ไม่เฉพาะงบประมาณที่ได้จากสำนักงานพระพุทธศาสนาหรือหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น แต่หากขาดการบริหารจัดการที่ดี "เงินบริจาค" เหล่านี้ อาจเป็นรากฐานของการทุจริต ไม่ว่าในแวดวงคณะสงฆ์หรือฆราวาส

วัดสันป่ายางหลวง เป็นตัวอย่างหนึ่ง ของวัดใหญ่ที่ได้รับเงินบริจาคหลักล้านบาทต่อปี แต่มีการบริหารจัดการที่ดีจากฆราวาส ผ่านบัญชีรายรับ-รายจ่าย ที่มีการแสดงต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นประจำทุกปี 

เนื่องจากความเก่าแก่ของวัด ที่ก่อตั้งตั้งแต่ ปี 1074 และเป็นประดิษฐ์สถานของพระบรมสารีริกธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลานะ รวมถึงเป็นที่ปฏิบัติธรรมของเจ้าแม่จามเทวี กษัตริย์คู่เมืองหริภุญชัย จึงทำให้เงินบริจาคหลั่งไหลเข้าวัดไม่ขาดสาย อาทิ ปี 2558 จำนวน 1,800,000 บาท และ ปี 2559 จำนวน 2,100,000 บาท 

ตั้งแต่ ปี 2517 วัดมีการก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์สิ่งปลูกสร้างหลายแห่ง ได้แก่ 
– วิหารเก่า 4 ล้านบาท 
– วิหารใหม่ 35 ล้านบาท 
– หอระฆัง-ระฆัง 11.5 ล้านบาท 
– ศาลาตั้งศพ 3 ล้านบาท 
– บูรณะเจดีย์ 5 ล้านบาท 
– อุโบสถ 3 ล้านบาท 
– หอพระไตรปิฏก 3.5 ล้านบาท 
– (และกำลังก่อสร้าง) หอพระเกี้ยว (ที่ประดิษฐ์สถานพระบรมสารีริกธาตุใหม่) 15 ล้านบาท 
– วิหารใหม่ 35 ล้านบาท 

พระครูปัญญาธรรมวัฒน์ (ครูบาอินทร) เจ้าอาวาสวัดสันป่ายางหลวง อ.เมือง จ.ลำพูน กล่าวว่า การบริหารจัดการเงินวัดที่ดี นอกจากการจัดทำบัญชีและมีคณะกรรมการตรวจสอบ "เจ้าอาวาส" เป็นส่วนสำคัญ คือ พระสงฆ์จะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับเงิน ตามคำสอบของพระพุทธเจ้า ที่บอกว่า "เงิน คือ อสรพิษ"

นอกจากนี้ ครูบาอินทร ยังเป็นหนึ่งในพระสงฆ์ที่ไม่สะสมทรัพย์ โดยจะนำเงินที่ลูกศิษย์บริจาคเป็นการส่วนตัวทั้งหมดมอบให้กับวัด เพื่อการบริหารจัดการวัด และการจัดทำหนังสือธรรมะ เผยแพร่พระพุทธศาสนาเท่านั้น 

แม้วัดสันป่ายางหลวง จะเป็นวัดใหญ่ลำดับต้นของจังหวัด แต่ไม่เคยถูกกล่าวหาว่ามีการทุจริต เนื่องจากมีบัญชีรายรับ-รายจ่ายชัดเจน และสามารถแสดงบัญชีเงินหมุนเวียนต่อ สตง. ทุกครั้ง จึงทำให้วัดมีการบริหารงานที่โปร่งใส และเป็นที่ศรัทธาของ ปชช. ตลอดมา