ครม.ประยุทธ์ 2 นัดแรก สะพัดนายกฯจ่อนั่งคุม DSI + ตำรวจ เอง

30 ก.ค. 2562 เวลา 3:29 น.

นายกรัฐมนตรี ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกอย่างเป็นทางการ นั่งคุมงานความมั่นคง DSI-สตช. และเตรียมเสนอชื่อ โฆษกรัฐบาล ต่อที่ประชุม ด้าน ป.ป.ช.แจงขั้นตอนยืนบัญชีทรัพย์สิน กับ ครม.ใหม่

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นั่งเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี นัดแรกอย่างเป็นทางการ หลังแถลงนโยบายต่อที่ประชุมร่วมรัฐสภา เป็นที่เรียบร้อย โดยนายกรัฐมนตรี มีสีหน้าเรียบเฉย และไม่ตอบ ว่าวันนี้เป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรก จะมีการแบ่งงานกับคณะทำงานอย่างไรหรือไม่ ก่อนที่จะเดินขึ้นตึกบัญชาการ 1 ทันที

สำหรับ วาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันนี้ ส่วนใหญ่เป็นการแจ้งแนวปฎิบัติ กำหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบ ขั้นตอนการดำเนินงาน และ ชี้แจงประเด็นข้อสงสัย กับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ชี้แจงการกำหนดหลักการในการสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี ข้อพึงปฏิบัติและข้อควรระวังของคณะรัฐมนตรี แนวทางการเสนอร่างกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรี แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อเสนอแนะขององค์กรอิสระ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับญัตติรายงาน รวมถึงข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา แนวทางในการดำเนินคดีของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาคราชการส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ และ แนวทางในการดำเนินคดีในศาลปกครองกรณีคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถูกฟ้องคดีในศาลปกครอง

ด้านผู้แทน ป.ป.ช. เตรียมชี้แจงเรื่องการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของรัฐมนตรีและการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี ขณะผู้แทน สศช.  เข้าชี้แจงเรื่องยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศพร้อมรับทราบความก้าวหน้า เดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ยังได้เข้าชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ด้วย โดยผู้แทนสำนักงบประมาณ แจ้งแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ.2560 และ  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็นเพื่อแก้ไขหรือเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายในบางกรณี พ.ศ. 2559

นอกจากนี้ ที่ประชุม ครม. จะรับทราบกำหนดวันและเวลาประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง และสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง พร้อมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร หรือ ปสส. และ คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้ง อาจพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งข้าราชการการเมืองสำคัญด้วย อาทิ  รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีโฆษกและรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีผู้ช่วยและเลขานุการรัฐมนตรี

อย่างไรก็ตาม มีรายงานเพิ่มเติมด้วยว่า พลเอกประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี อาจจะนั่งคุมงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวกับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI และสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยตนเองด้วย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด