Spring News

Breaking News : 88 การ์มองเต้พ่นพิษเด้ง 4 เจ้าหน้าที่ สปก.เข้ากรุ

30 ก.ค. 2562 เวลา 11:48 น.

88 การ์มองเต้พ่นพิษ เด้งฟ้าผ่าเจ้าหน้าที่สปก 4 นาย เข้ากรุ ชาวบ้านวังน้ำเขียว วอนหน่วยงานทบทวนคำสั่งใหม่ การย้ายข้าราชการไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับชาววังน้ำเขียว

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข ตำแหน่งเลขาธิการสำนักการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้ออกหนังสือคำสั่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ 821/2562มอบหมายให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการตามที่มีการตามที่มีการกล่าวหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ว่า ให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง จนเป็นเหตุให้อัยการเจ้าหน้าที่ของสำนวนคดี มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาคดีบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในท้องที่อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา กรณีการกล่าวหาไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ และมีการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่น และกรณีตรวจสอบความร่ำรวยผิดปกติ การทุจริตประพฤติชอบของข้าราชการ นั้น

เพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปด้วยความสะดวก มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติมจึงมอบหมายให้ข้าราชการของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ช่วยปฏิบัติราชการในลักษณะประจำ ณ สำนักกฎหมาย และสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำนวน 4 ราย คือ

1 นายนิสิทธิ์ จันทโชติ ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด นครราชสีมา ไปช่วยปฏิบัติราชการสำนักกฎหมาย

2 นายฉัตรชัย จันทร์เต็มดวง ตำแหน่งนิติกรชำนาญการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด นครราชสีมา ช่วยปฏิบัติราชการสำนักงานกฎหมาย

3 นายปรีชา ประภานุกูล นายช่างสำรวจอาวุโส สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด นครราชสีมา ช่วยปฏิบัติราชการสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน

4 นายประจวบ ร่มสุข นายช่างสำรวจชำนาญงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด นครราชสีมา ช่วยปฏิบัติราชการสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน

ดังบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี้ ทั้งนี้ ในการอนุมัติการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรให้เป็นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุมัติ ให้เดินทางไปราชการ และการจัดประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2524 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามพระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2524และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2554 และหนังสือสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมที่ กษ 1201.8-1345 ลงวันที่ 11 เมษายน 2560ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นสั่ง ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

นายภัครพล เขียวสลับ อายุ 73 ปี ตัวแทนชาวบ้าน เปิดเผยว่า การย้ายเจ้าหน้า สปก จำนวน 4 นาย น่าจะคิดให้ละเอียดรอบคอบ เท่าที่ผ่านมาในพื้นที่มีปัญหากับทางอุทยานแนว 43 กว่า 20 ปี ปัญหาอันหนึ่งที่ยังแก้ไม่จบ เพราะว่ามีการโยกย้ายเจ้าหน้าที่กันตลอด ชาวบ้านรับรู้กันหมด ส่วนการโยกย้ายในครั้งนี้คิดว่าไม่เป็นธรรม น่าจะถูกกลั่นแกล้ง

อย่างไรก็ตามทางชาวบ้าน อำเภอวังน้ำเขียว จะเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้า สปก.ทั้ง 4 นาย พร้อมทั้งอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนคำสั่งใหม่อีกครั้งเพราะคิดว่าคงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างแน่นอน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด