ข่าว ทั่วไทย

สนข.ยันรถไฟความเร็วสูง ไม่เอนเอียง “จีน” ฝ่ายเดียว

สนข.ยืนยันโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ที่มีเส้นทางเริ่มต้นกรุงเทพฯ-นครราชสีมานั้น เป็นเพียงจุดเริ่มต้น ก่อนจะเชื่อมต่อไปถึงหนองคาย, สปป.ลาว และจีน พร้อมย้ำด้านความสัมพันธ์ไม่ได้เอนเอียงจีนฝ่ายเดียว แต่มีความร่วมมือด้านคมนาคมกับเกาหลีและญี่ปุ่นด้วย

วันนี้ (26 มิ.ย. 60) – รายงานข่าวจากสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ชี้แจงข้อสังเกตการดำเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา จากภาคส่วนต่างๆ ประกอบด้วย ประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือในระดับภูมิภาค เชื่อมโยงกับหลายประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาเป็นลักษณะของการร่วมทุน แต่รัฐบาลปัจจุบันดำเนินการในลักษณะโครงการของไทย กระบวนการทั้งหมด จึงผิดวัตถุประสงค์เดิม เริ่มตั้งแต่เส้นทางที่ไม่เน้นการเชื่อมโยงกับประเทศจีน แต่กลับเปลี่ยนเป็นกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ซึ่งระยะทั้งหมดมีเพียง 3 กิโลเมตรเท่านั้น

ในกรณีนี้ สนข. ชี้แจงว่า เนื่องจากบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟของประเทศไทยในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.2558-2565 (MOU) ได้แบ่ง การดำเนินงานออกเป็น 4 ระยะ โดยคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ได้กำหนดให้เริ่มดำเนินการในช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมาก่อน และจะดำเนินโครงการ ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย ต่อไป เพื่อเชื่อมโยงโครงการรถไฟระหว่างจีน-สปป.ลาว ในระยะต่อไป

ทั้งนี้ โครงการฯ ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ประกอบด้วย 4 ช่วง ได้แก่
ช่วงที่ 1 กลางดง-ปางอโศก ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร
ช่วงที่ 2 ปากช่อง-คลองขนานจิตร ระยะทาง 11 กิโลเมตร
ช่วงที่ 3 แก่งคอย-โคราช ระยะทาง 119.5 กิโลเมตร
ช่วงที่ 4 แก่งคอย-บางซื่อ ระยะทาง 119 กิโลเมตร
ซึ่งการดำเนินการก่อสร้าง 3.5 กิโลเมตร เป็นเพียงการเริ่มต้นก่อสร้างในช่วงแรกจาก 4 ช่วง และจะดำเนินการก่อสร้างจนครบ 4 ช่วง รวมระยะทาง 253 กิโลเมตร ต่อไป

ในประเด็นเกี่ยวกับความใกล้ชิดระหว่างรัฐบาลไทยกับประเทศจีน ควรอยู่ในความเหมาะสม ไม่เอนเอียง ไปทางใดทางหนึ่ง เนื่องจากประเทศไทยต้องเป็นกลางทางการเมือง และต้องรักษาความสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆ ด้วย ไม่เช่นนั้นอาจทำให้เสียสมดุลทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

ในกรณีนี้ สนข.ระบุว่า นอกจากได้ลงนามความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ประเทศไทยยังได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระบบรางระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน และการขนส่งแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (ความร่วมมือด้านรถไฟไทย-เกาหลี) และบันทึกความร่วมมือด้านระบบราง ระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง และการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น (ความร่วมมือด้านรถไฟไทย-ญี่ปุ่น) และความร่วมมือกับประเทศอื่นๆ จึงมิได้เอนเอียงไปทางประเทศใดประเทศหนึ่ง