Breaking ข่าว ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มข.มอบนวัตกรรม Smart Kit การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ KKU Smart Learning 

 

วันที่ 4-7-60-ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning ได้ส่งมอบชุดนวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับครู ให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 (จ.ร้อยเอ็ด) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 (จ.ขอนแก่น) ตามข้อตกลงความร่วมมือในโครงการ MOU ซึ่งมีการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือเมื่อเดือนเม.ย. 2560 ที่ผ่านมา 

 


ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร ผอ.สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และรองประธานกรรมการบริหารโครงการ KKU Smart Learning Academy โครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาด้วยนะวัตกรรม KKU Smart Learning เปิดเผยว่า  โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจของนักเรียนในสาระวิชาพื้นฐาน 3 สาระได้แก่วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษรวมถึงการส่งเสริมทักษะด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ทักษะด้านสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยีและทักษะด้านชีวิตและสังคม นอกเหนือจากการพัฒนาผู้เรียนแล้วโครงการยังมุ่งที่จะพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูโดยส่งเสริมความสามารถด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนาความรู้ความเข้าใจในเนื้อหารายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และพัฒนาความสามารถจะในการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน โดยวางแผนการดำเนินการในระยะแรกเป็นระยะเวลา 3 ปีในปีที่หนึ่งมุ่งพัฒนานักเรียนชั้น ม.1 ในปีที่สองมุ่งพัฒนานักเรียนชั้น ม.1 และ ม.2 และในปีที่สามมุ่งพัฒนานักเรียนชั้น ม.1 ม.2 และม.3 ซึ่งตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการคาดว่ามีนักเรียนได้รับประโยชน์กว่า 6,000 คนจากทั้ง 45 โรงเรียนในระยะแรกของการดำเนินโครงการ (ปีการศึกษา 2560) 
            

 สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการมอบ KKU Smart Kit ชุดนวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับครูในรายวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษซึ่งประกอบด้วย 1) หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 เล่มที่ 1 จำนวน 1 เล่ม 2) ซีดีรอมจำนวน 1 แผ่นภายในประกอบด้วยคู่มือครูสื่อการสอนประกอบการเรียนรู้บทที่ 1 และสื่อการสอนประกอบการเรียนรู้บทที่ 2 3) ป้ายตัวอย่างประโยค (expressions) ที่ใช้ในการเรียนรู้ประจำวันจำนวน 30 แผ่นและ 4) บัตรคำ (cut-up) จำนวน 2 ชุดสำหรับกิจกรรมการเรียนรู้ในบทที่ 1 และกิจกรรมการเรียนรู้ในบทที่ 2 โดยในระยะที่ 1 มอบสำหรับครูวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 21 ชุดและสำหรับนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 1,588 ชุด 
        

นอกจากนี้  นวัตกรรม KKU Smart Learning ยังประกอบด้วยนวัตกรรมสำหรับรายวิชาวิทยาศาสตร์และรายวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของคู่มือครู คู่มือกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนเนื้อหาดิจิทัล Application ที่เกี่ยวข้องร่วมทั้งสื่อการเรียนรู้ต่างๆที่สอดคล้องกับเนื้อหาตามเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการรวมทั้งแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนต่างๆที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามกรอบการทดสอบ PISA คือการรู้เรื่องการอ่านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ 
      

 สำหรับผู้สนใจรายละเอียดสามารถติดตามความคืบหน้าของการดำเนินโครงการได้ที่https://www.facebook.com/smartlearningbykku/