น้อมนำพระบรมราโชบาย ร.10 จัดการศึกษา จ.ชายแดนภาคใต้

12 ก.ค. 2560 เวลา 14:31 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

 

วันที่ 12 ก.ค. 60 -- ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันนี้ (12 ก.ค.) พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะได้เดินทางจากกรุงเทพมหานครไปยังกองบัญชากองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย จ.ปัตตานี เพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) โดยมี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ และข้าราชการในพื้นที่  

 

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

 

รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวมอบนโยบายแก่ผู้บริหารการศึกษาว่า ขอแสดง ความยินดีและชื่นชมกับบุคคลและหน่วยงานที่ได้รับโล่เกียรติคุณในวันนี้ จะเห็นได้ว่า การจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้การศึกษาแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยมีการจัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบตามอัตลักษณ์และตามความเหมาะสมของสภาพแวดล้อม ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) ถือว่าเป็นศูนย์กลางที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ ศึกษาแห่งชาติ และนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้เพิ่มเติมและเน้นย้ำให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติและสนับสนุนด้านการศึกษาของทุกสังกัด ได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้าน การศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ได้พระราชทานไว้ไปดำเนินการให้เกิดเป็นผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ที่มุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน คือ 1.มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม 3. มีงานทำ มีอาชีพ 4. เป็นพลเมืองที่ดี 

รวมทั้งให้นำเอาเป้าหมายในการดำเนินงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่ระบุไว้ว่า การทำให้เด็กและเยาวชนของชาติเจริญเติบโตบนพื้นฐานของการมีความรู้คู่คุณธรรมในการที่จะเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศในอนาคตและการสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ความสาคัญกับการคิดวิเคราะห์ให้แก่คนไทย ไปเป็นกรอบแนวความคิดในการปฏิบัติเพิ่มเติมด้วย นอกเหนือจากคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ที่ยังต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการใช้ภาษาไทยของคนในพื้นที่ การฝึกอบรมทั้งในระบบ “บอกกล่าวข่าวสาร” 

และนอกระบบแบบที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีอาชีพ มีงานทำ สร้างรายได้ที่สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ การจัดการศึกษาที่เท่าเทียม ทั่วถึง ตามความถนัดและสอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่ การให้ความสาคัญ กับเรื่องการเรียนและการยึดมั่นปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ถูกต้อง ก็เป็นเรื่องที่จำเป็นที่รัฐบาลปัจจุบันให้ความสำคัญ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดการศึกษาที่ทั่วถึงอย่างมีคุณภาพ จะเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดสันติสุขได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

ทั้งนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้เปิดเผยว่า พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ ยุทธศาสตร์ที่สาคัญทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ ซึ่งมีวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และภาษาแตกต่างจากภูมิภาคอื่น ๆ ที่เป็นอัตลักษณ์ของตนเอง การจัดการศึกษาในพื้นที่จึงต้องแตกต่าง จากพื้นที่อื่น กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา จึงได้ประกาศให้ใช้ชื่อการจัดการศึกษาว่า “การจัดการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด ชายแดนภาคใต้” ต่อมาเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2557 กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือเรียกสั้น ๆ ว่า

“กระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า)” เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนนโยบาย แผนงาน โครงการ และการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และในโอกาสนี้ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนได้ร่วมกันสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการศึกษามาอย่างต่อเนื่องจึงได้ร่วมกันจัดงาน “มหกรรมนวัตกรรมการจัดการศึกษาชายแดนภาคใต้” ขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยนักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ และบุคคลทั่วไปกว่า 3,500 คน