Breaking การเมือง

จ่อเสนอ 7 รายชื่อ คตง.ชุดใหม่ ให้สนช.พิจารณา

คณะกรรมการสรรหา คตง. ได้ 7 รายชื่อ คตง. ชุดใหม่แล้ว เตรียมเสนอ สนช. ให้ความเห็นชอบรับรองต่อไป


วันที่ 13 ก.ค.60–ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ คตง. ในคราวประชุมครั้งมี่ 3 มีมติคัดเลือกผู้สมควรเป็น คตง. จำนวน 7 คน ได้แก่ นางยุพิน ชลานนท์นิวัฒน์ คตง. ด้านการตรวจเงินแผ่นดิน ,นายพิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์ คตง.ด้านกฎหมาย ,นางอรพิน ผลสุวรรณ์ สบายรูป คตง.ด้านกฎหมาย ,นางสาวจินดา มหัทธนวัฒน์ คตง.ด้านบัญชี ,พลเอกชนะทัพ อินทามระ คตง.ด้านการตรวจสอบภายใน ,นายวีระยุทธ ปั้นน่วม คตง.ด้านการเงินการคลัง ,นายสรรเสริญ พลเจียก คตง.ด้านอื่น ที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจเงินแผ่นดิน

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ จะได้จัดทำรายงานเพื่อเสนอรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็น คตง. ต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. เพื่อให้ที่ประชุม สนช. พิจารณาให้ความเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบต่อไป