svasdssvasds

ปศุสัตว์ คุมเข้มเนื้อสัตว์นำเข้าป้องกัน "โรคระบาดสัตว์เข้าไทย"

ปศุสัตว์ คุมเข้มเนื้อสัตว์นำเข้าป้องกัน "โรคระบาดสัตว์เข้าไทย"

กรมปศุสัตว์ แนวทางชัดเจน มาตรการควบคุมการนำเข้าเนื้อสัตว์จากต่างประเทศ ต้องผ่านการตรวจรับรองสถานะโรค ความปลอดภัยอาหาร สถานที่ผลิต เพื่อป้องกันโรคระบาดสัตว์เข้าสู่ไทย

โดยเรื่องดังกล่าวได้มีการให้ข้อมูลจาก สัตวแพทย์หญิงลมัย นามมงคล นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายระหว่างประเทศ กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์  กรมปศุสัตว์ได้มอบหมายให้กองสารวัตรและกักกัน ด่านกักกันสัตว์ทั่วประเทศเข้มงวดในการป้องกันการลักลอบนำเข้าเนื้อสัตว์และซากสัตว์ทุกช่องทางทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันโรคระบาดสัตว์ที่อาจแพร่ระบาดเข้ามาในประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมปศุสัตว์ไทย

ทั้งนี้ ของกรมปศุสัตว์ได้มีมาตรการควบคุมการนำเข้าสินค้าปศุสัตว์จากต่างประเทศที่จะมาจำหน่ายนั้น ต้องได้รับการตรวจรับรองด้านความปลอดภัยอาหาร โรคระบาดสัตว์ ห้องปฎิบัติการหรือสถานที่ในการผลิตสินค้าปศุสัตว์ เช่น เนื้อโค ไก่ สุกร ต้องถูกสุขอนามัย ซึ่งเป็นมาตรการเชิงนโยบายเพื่อสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคเนื้อสัตว์ภายในประเทศ

สำหรับการนำเข้าสัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์สัตว์จากต่างประเทศ ประเทศผู้ส่งออกต้องส่งหนังสือแจ้งขอเปิดตลาดสินค้าปศุสัตว์ ถึงอธิบดีกรมปศุสัตว์ โดยกรมปศุสัตว์ จะดำเนินการจัดส่งแบบสอบถามให้ประเทศคู่ค้า พร้อมมีคณะกรรมการฯ พิจารณาแบบสอบถามและประเมินความเสี่ยง ได้แก่ การทำงานของหน่วยงานสัตวแพทย์ การกำกับดูแลของภาครัฐ โรคระบาดสัตว์ ความปลอดภัยอาหาร และสถานที่ผลิตของประเทศผู้ส่งออก

ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์จะส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจประเมินแหล่งผลิต เพื่อรวบรวมข้อมูลโดยพิจารณาตามความเสี่ยง ความน่าเชื่อถือของระบบ และการกำกับดูแลของภาครัฐและภาคเอกชน และรวบรวมข้อมูลเสนอต่อด้านความปลอดภัยอาหารและประเมินความเสี่ยงสินค้าปศุสัตว์ หากผลการพิจารณาเป็นที่ยอมรับได้ ขั้นตอนต่อมาเป็นการพิจารณาร่างเงื่อนไขการนำเข้าและหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์ (Health Certificate)

เพื่อให้ประเทศผู้ส่งออกจัดส่งตัวอย่างลายเซ็น ร่างรูปแบบ Health Certificate พร้อมตราประทับ และกรมปศุสัตว์จะประกาศรับรองให้ส่งออกสินค้ามายังประเทศไทยได้ นอกจากนี้ ยังมีขั้นตอนการนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ที่ต้องดำเนินการถัดไป ซึ่งสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กองสารวัตรและกักกัน https://aqi.dld.go.th/

ปัจจุบันมีประเทศที่สามารถนำเข้าสินค้าปศุสัตว์มายังประเทศไทย เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา อาร์เจนติน่า เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์ได้เดินทางไปตรวจรับรองแหล่งผลิตและประเมินความปลอดภัยทางด้านอาหาร และความปลอดภัยทางโรคระบาดสัตว์เรียบร้อย เมื่อครบกำหนดการรับรอง 3 ปี กรมปศุสัตว์จะทำการเดินทางไปตรวจรับรองแหล่งผลิตอีกครั้ง

นอกจากนี้ ยังมีกว่า 20 ประเทศที่มีความสนใจต้องการส่งออกสินค้าปศุสัตว์มายังประเทศไทย โดยหลายประเทศเห็นศักยภาพของประเทศไทยว่าสามารถเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนได้ ซึ่งสินค้าปศุสัตว์ที่ต้องการนำเข้า เนื้อโค เนื้อสุกร เนื้อไก่ เนื้อหมักเกลือ พาร์ม่าแฮม ซาลามี่ เป็นต้น ดังนั้นทุกประเทศที่ประสงค์ต้องการส่งออกมายังไทย ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ และยอมรับเงื่อนไขของกรมปศุสัตว์ทุกข้อ

โดยนโยบายที่กรมปศุสัตว์ มอบหมายให้กองสารวัตรและกักกัน และทุกด่านกักกันสัตว์ท่าเข้าเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด ทำให้โรคระบาดสัตว์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศนั้น มีโอกาสน้อยที่จะไม่พบการระบาดในประเทศไทย และยังเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยอาหารสู่ความยั่งยืน

related