โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตำรวจ 298 นาย “พล.ต.อ.สุวัฒน์” นั่งผบ.ตร.

24 ก.ย. 2563 เวลา 15:29 น.

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “ตำรวจ” 298 นาย “พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข นั่ง ผบ.ตร.

 

วันนี้(24 ก.ย.63) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตํารวจ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ จํานวน 298 นาย ดังนี้

1. พลตํารวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ

2. พลตํารวจเอก ชนสิษฐ์ วัฒนวรางกูร จเรตํารวจแห่งชาติ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ

3. พลตํารวจโท ดํารงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ

4. พลตํารวจโท ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ

5. พลตํารวจโท วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ดํารงตําแหน่ง จเรตํารวจแห่งชาติ

6. พลตํารวจโท กิตติพงษ์ เงามุข ผู้บัญชาการ สํานักงานกําลังพล ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ

7. พลตํารวจโท ไกรบุญ ทรวดทรง ผู้บัญชาการ สํานักงานยุทธศาสตร์ตํารวจ ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ

 

8. พลตํารวจโท ซินภัทร สารสิน ผู้บัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ

9. พลตํารวจโท สราวุฒิ การพานิช ผู้บัญชาการตํารวจสันติบาล ดํารงตําแหน่ง รองจเรตํารวจแห่งชาติ (สบ ๔)

10. พลตํารวจโท สุทิน ทรัพย์พ่วง ผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ

11. พลตํารวจโท สุรพล อยู่นุช ผู้บัญชาการ ประจําสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ (ทําหน้าที่นายตํารวจประสานงานสํานักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย) ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ

12. พลตํารวจโท กรไชย คล้ายคลึง จเรตํารวจ (สบ ๘) ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการ ตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี