svasdssvasds

ศธ.แก้ระเบียบทรงผมนักเรียน ไว้ยาว-สั้นได้ เปิดโอกาสแต่งกายตามเพศสภาพ

ศธ.แก้ระเบียบทรงผมนักเรียน ไว้ยาว-สั้นได้ เปิดโอกาสแต่งกายตามเพศสภาพ

คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนของนักเรียนนักศึกษา ศธ. เห็นชอบแก้ระเบียบทรงผมนักเรียน ข้อ 4 และ 7 ไว้ผมยาว-สั้นได้ ห้ามลงโทษกล้อนผมเด็ก พร้อมเปิดโอกาสให้แต่งกายตามเพศสภาพ ใส่ชุดอื่นตามความเหมาะสม ให้ทางสถานศึกษาเป็นคนกำหนด

ศธ.แก้ระเบียบทรงผมนักเรียน ไว้ยาว-สั้นได้ เปิดโอกาสแต่งกายตามเพศสภาพ

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 กระทรวงศึกษาธิการได้จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนของนักเรียน นักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม 

โดยเห็นชอบแก้ไขระเบียบทรงผมนักเรียน ข้อ 4 และ 7 นักเรียนไว้ผมยาว-สั้นก็ได้ ห้ามลงโทษกล้อนผมเด็ก พร้อมเปิดโอกาสให้แต่งกายตามเพศสภาพ ใส่ชุดอื่นตามข้อตกลงร่วมกัน และตั้งคณะทำงานเพิ่ม 3 ด้าน เพื่อแก้ปัญหาการละเมิด กฎระเบียบล้าหลัง และการแสดงออกทางการเมืองในสถานศึกษา

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ (TDRI) ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนของนักเรียน นักศึกษา เปิดเผยภายหลังการประชุม ดังนี้

 

1.ต้องการจะปรับแก้ระเบียบให้มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบันและสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์การมีส่วนร่วมรวมทั้งการป้องกันไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

2.การแก้ไขระเบียบข้อที่ 4 ที่เดิมมีการแยกเรื่องการไว้ทรงผมของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงที่แตกต่างกันจึงต้องมีปรับใหม่เพื่อไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติทางเพศที่ระบุว่า นักเรียนจะไว้ผมสั้นหรือยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวให้เป็นไปตามความเหมาะสมและรวบให้เรียบร้อย

3.ให้ยกเลิกความในข้อที่ 7 ของระเบียบว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน ข้อ7ภายใต้บังคับข้อ 4 ให้สถานศึกษาวางระเบียบเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียนได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบร่วมกันจากคณะกรรมการสถานศึกษาสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเอกชนที่สถานศึกษานั้น พึงมีก่อนการดำเนินการตามวรรคหนึ่งให้สถานศึกษาดำเนินการ ดังนี้

- จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนผู้แทนครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้แทนผู้ปกครองและผู้แทนชุมชนท้องถิ่นและเผยแพร่ผลการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวไว้ในบริเวณสถานศึกษา

- ให้ยึดถือหลักความเหมาะสมในการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีของนักเรียน

- ให้คำนึงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศของนักเรียนทั้งนี้ให้นำแนวปฏิบัติเรื่องทรงผมนักเรียนดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมจัดพิมพ์แนวปฏิบัติเรื่องทรงผมแจกจ่ายให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบต่อไปซึ่งการปรับในเรื่องนี้จะสร้างการมีส่วนร่วมให้การพิจารณาเรื่องการไว้ทรงผมของนักเรียนมากยิ่งขึ้น

หากมีข้อสงสัยว่านักเรียนสามารถไว้ทรงผมหน้าม้าได้หรือไม่ ตามระเบียบที่มีการปรับแก้ในครั้งนี้สามารถไว้ผมหน้าม้าได้ และหากโรงเรียนใดต้องการที่จะไม่ให้นักเรียนไว้ผมหน้าม้าก็จะต้องกำหนดออกมาเป็นระเบียบ ส่วนกรณีที่พบว่านักเรียนทำทรงผมไม่ถูกต้องตามระเบียบโรงเรียนจะต้องดำเนินการชี้แจงและให้ปรับปรุงแก้ไขก่อนไม่ให้ใช้วิธีลงโทษที่นอกเหนือจากระเบียบศธ.เช่นการกล้อนผมไม่สามารถทำได้เป็นต้น

ส่วนเรื่องเครื่องแบบนักเรียนตามข้อเรียกร้อง ที่ให้แต่งกายตามเพศสภาพ ยกเลิกการแต่งเครื่องแบบนักเรียน และเครื่องแบบลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี ทางคณะกรรมการเห็นว่า ระเบียบที่มีอยู่เดิม มีความยืดหยุ่นและสามารถประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสม ให้ทางสถานศึกษาเป็นคนกำหนด ว่าจะให้นักเรียนแต่งเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหารหรือแต่งชุดพื้นเมือง แทนเครื่องแบบนักเรียนตามได้ในวันใด โดยคำนึงถึงความประหยัดเหมาะสม

 

related