svasdssvasds

ผลสำรวจ “เลขเด็ด” มีผลต่อการซื้อหวย ของประชาชนหรือไม่ ?

ผลสำรวจ “เลขเด็ด” มีผลต่อการซื้อหวย ของประชาชนหรือไม่ ?

ผลสำรวจนิด้าโพล เรื่อง “เลขเด็ด ชัวร์หรือมั่วนิ่ม” โดยในหัวข้อ การซื้อเลขเด็ดตามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เหตุการณ์ประหลาด หรือดารา นักร้อง นักแสดง นั้น ประชาชน 68.79 % ระบุว่า ไม่เคยซื้อตามเลย

ผลสำรวจ “เลขเด็ด” มีผลต่อการซื้อหวย ของประชาชนหรือไม่ ?

เลขเด็ด ชัวร์หรือมั่วนิ่ม ! ศูนย์สํารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิ ดเผยผลสํารวจของประชาชน เรื่อง“เลขเด็ด ชัวร์หรือมั่วนิ่ม” ทําการสํารวจระหว่างวันที่ 11–13 พฤศจิกายน 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษาและอาชีพ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จํานวน 1,320 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับข่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือเหตุการณ์ประหลาดตามสถานที่ต่างๆ ที่ให้หวยเลขเด็ด และเลขเด็ดที่ได้มาจากดารา/นักร้อง/นักแสดง

การสํารวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกําหนดค่าความเชื่อมันที่ร้อยละ 97.0 โดยมีผลสำรวจ ดังนี้

ผลสำรวจ “เลขเด็ด” มีผลต่อการซื้อหวย ของประชาชนหรือไม่ ?

ผลสำรวจ “เลขเด็ด” มีผลต่อการซื้อหวย ของประชาชนหรือไม่ ? ผลสำรวจ “เลขเด็ด” มีผลต่อการซื้อหวย ของประชาชนหรือไม่ ?

ผลสำรวจ “เลขเด็ด” มีผลต่อการซื้อหวย ของประชาชนหรือไม่ ?

related