ผลวิจัยชี้ นวดไทย สามารถบรรเทาโรควิตกกังวลและโรคซึมเศร้าได้

22 พ.ย. 2563 เวลา 7:29 น.

นวดไทย หรือ การนวดแผนโบราณ เป็นศาสตร์และศิลปะที่มีมาแต่โบราณ นอกจากจะช่วยคลายเมื่อยแล้ว ยังเป็นศาสตร์บำบัดและรักษาโรคแขนงหนึ่งของการแพทย์แผนไทยอีกด้วย

นวดไทย หรือ การนวดแผนโบราณ เป็นศาสตร์และศิลปะที่มีมาแต่โบราณ นอกจากจะช่วยคลายเมื่อยแล้ว ยังเป็นศาสตร์บำบัดและรักษาโรคแขนงหนึ่งของการแพทย์แผนไทยอีกด้วย

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดเผยผลวิจัยชี้ นวดไทย สามารถลดระดับความวิตกกังวล ความซึมเศร้า ลดอาการปวดกล้ามเนื้อและเยื่อพังผืดได้ ร่วมกับ การรับประทานอาหารรสขมและการทำสมาธิบำบัด

นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผู้ช่วยอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดเผยว่า ทั่วโลกให้ความสำคัญกับโรคทางจิตเวชเป็นอย่างมาก กรมสุขภาพจิต ได้สำรวจความชุกของโรคจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิตของคนไทย ในปี พ.ศ. 2556 พบว่าคนไทยมีภาวะโรคทางจิตเวชที่พบบ่อยที่สุดเรียงลำดับ ดังนี้

อันดับที่ 1 โรคซึมเศร้า หรือ Major depressive episode 

อันดับที่ 2 โรควิตกกังวล หรือ Generalized anxiety disorder 

อันดับที่ 3 โรคซึมเศร้าเรื้อรัง หรือ Dysthymia 

นอกจากนี้ ยังพบว่า ผู้มีภาวะทางจิตเวชมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืด มีปัจจัยด้านจิตใจ ความเครียด วิตกกังวล และความเศร้า ที่มีผลต่อการเกิดโรคในผู้ป่วย

ผลการศึกษาวิจัย การนวดไทยต่อระดับความวิตกกังวล ความซึมเศร้า และอาการปวดของผู้ป่วยกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและเยื่อพังผืดที่มารับบริการ ณ คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่า หลังจากการได้รับการนวดไทย จำนวน 3 ครั้ง มีผลทำให้ระดับคะแนนความวิตกกังวล ความซึมเศร้า และระดับความปวดกล้ามเนื้อลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า การนวดไทยสามารถบรรเทาโรควิตกกังวล โรคซึมเศร้า และลดความปวดกล้ามเนื้อได้จริง

การนวดไทย แท้จริงแล้วก็ยังมีข้อจำกัดสำหรับผู้ป่วยบางกลุ่มโรค เช่น ผู้ที่มีภาวะความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด ผู้ที่เป็นโรคติดต่อที่อยู่ในระยะแพร่เชื้อ ผู้ที่มีไข้เกิน 38.5 องศาเซลเซียส และจะไม่นวดในบริเวณที่เป็นก้อนมะเร็ง หรือบริเวณที่มีอาการอักเสบ ปวด บวม แดงร้อน บริเวณที่กระดูกแตก หัก ปริร้าวที่ยังไม่ติดสนิทดี และไม่นวดหลังได้รับอุบัติเหตุใหม่ๆ

นายแพทย์ขวัญชัย กล่าวในตอนท้ายว่า นอกจากการนวดไทยจะช่วยบรรเทาบรรเทาความวิตกกังวลความซึมเศร้า และลดความปวดกล้ามเนื้อได้แล้ว การทำสมาธิบำบัดหรือการออกกำลังกายก็จะช่วยในเรื่องดังกล่าวเช่นกัน สำหรับการออกกำลังกายด้วยท่า ฤๅษีดัดตน ก็เป็นอีกทางเลือกที่สามารถช่วยบรรเทาอาการความวิตกกังวล ความซึมเศร้าได้

หากท่านใดสนใจท่ากายบริการฤๅษีดัดตน สามารถสืบค้นได้ที่เว็บไซต์กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก https://www.dtam.moph.go.th/ และประชาชนที่สนใจ เข้ารับบริการนวดไทย สามารถติดต่อขอเข้ารับบริการที่คลินิกการแพทย์แผนไทย ที่เปิดให้บริการในโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ

นวดไทย