ครม.อนุมัติเพิ่ม 2.8 หมื่นล้าน โครงการประกันรายได้ข้าว ปี 63/64

07 ธ.ค. 2563 เวลา 6:55 น. 76

ครม. อนุมัติวงเงินเพิ่มอีก 28,711.29 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวนา สำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 63/64

 

สำหรับการจ่ายเงินชดเชย โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 63/64 ที่ล่าสุด ครม. ได้อนุมัติวงเงินเพิ่มอีก 28,711.29 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวนาอย่างทั่วถึง ครอบคลุมถึงเกษตรกรที่ระบุวันคาดว่าจะเก็บเกี่ยวหลังวันที่ 29 พ.ย. 63 กับกรมส่งเสริมการเกษตร แบ่งเป็น

1) ค่าดำเนินการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันกับราคาเกณฑ์อ้างอิง โดยใช้แหล่งเงินทุนของ ธ.ก.ส.

2) ค่าใช้จ่ายในการชดเชยต้นทุนเงิน ธ.ก.ส. ในอัตราร้อยละ 2.25

3) ค่าบริหารจัดการ ธ.ก.ส.

 

ที่ผ่านมา ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการจ่ายเงินชดเชยเกษตรกรในงวดที่ 1 ครบถ้วนแล้ว และงวดที่ 2 บางส่วน รวม 1,429,135 ครัวเรือน ซึ่งเป็นเกษตรกรที่ระบุวันคาดว่าจะเก็บเกี่ยวถึงวันที่ 14 พ.ย. 63 และจะทยอยจ่ายตามรอบการเก็บเกี่ยวต่อไป

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการคู่ขนานช่วยเหลือพี่น้องชาวนา เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก อีก 3 โครงการ ดังนี้

1) โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ระยะเวลาดำเนินการ 1 พ.ย. 63 - 29 ก.พ. 64

2) โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสถาบันเกษตรกร ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64

3) โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก ระยะเวลาดำเนินการ 1 พ.ย. 63 - 31 มี.ค. 64

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา หรือ โทร. 02 555 0555

ครม.อนุมัติเพิ่ม 2.8 หมื่นล้าน โครงการประกันรายได้ข้าว ปี 63/64

ที่มา : ไทยคู่ฟ้า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด