svasdssvasds

ประกันสังคมเตรียมจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรย้อนหลังเป็น 800 บาท

ประกันสังคมเตรียมจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรย้อนหลังเป็น 800 บาท

ประกันสังคมเตรียมจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรหลังปรับเพิ่มจาก 600 บาท เป็น 800 บาทในเดือน เมษายน 64 เพื่อปรับฐานข้อมูลให้ถูกต้อง

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยถึง การปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรให้กับผู้ประกันตน ว่า จากการที่คณะรัฐมนตรี (ครม) มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวง เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา เรื่องการเพิ่มสิทธิประโยชน์ของสำนักงานประกันสังคม ให้แก่ ผู้ประกันตนในระบบกองทุนประกันสังคม มาตรา 33 และมาตรา 39 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2564 โดย 1 ในของขวัญที่ได้รับการเห็นชอบ คือ การปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรให้กับบุตรของผู้ประกันตน ที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี ให้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มจากเดิมเดือนละ 600 บาท เป็นเดือนละ 800 บาทต่อคน

ประกันสังคมจ่ายเพิ่มคลอดบุตรเป็นหมื่นห้า ตรวจ-ฝากครรภ์อีกพันห้า

เริ่มลดเงินสมทบประกันสังคม 3% นาน 3 เดือนลดภาระผู้ประกันตนช่วงโควิด-19

โดยจ่ายคราวละไม่เกิน 3 คน ซึ่งขณะนี้ กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ได้ประกาศกฎกระทรวง เรื่อง การจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรของผู้ประกันตน และภาคแรงงานให้สามารถเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นกำลังสำคัญในการร่วมกันพัฒนาประเทศชาติ

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวแจงต่อไปว่า สำหรับการปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจากเดิม 600 บาท เป็น 800 บาท ในครั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมจะจ่ายเงินในส่วนที่ปรับเพิ่มขึ้นของงวดเดือน มกราคม 2564 ในวันที่ 30 เมษายน 2564 เนื่องจากระบบตัดจ่ายเงินกรณีสงเคราะห์บุตรของสำนักงานประกันสังคมที่กำหนดให้การตัดจ่ายเงินย้อนหลัง 3 เดือน เพื่อปรับฐานข้อมูลผู้ประกันตนให้ถูกต้องก่อนการตัดจ่าย ผู้ประกันตนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th

related