svasdssvasds

สภาฯ เห็นชอบแก้ป.อาญา อายุไม่เกิน 20 สัปดาห์ ยุติการตั้งครรภ์ได้

สภาฯ เห็นชอบแก้ป.อาญา อายุไม่เกิน 20 สัปดาห์ ยุติการตั้งครรภ์ได้

สภาฯ เห็นชอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เปิดทางยุติตั้งครรภ์แบบมีเงื่อนไข อายุครรภ์ต้องไม่เกิน 20 สัปดาห์

 

 ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่ประชุมมีมติ 276 ต่อ 8 เสียง เห็นชอบให้ประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา เพื่อแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำแท้ง ตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ภายหลังกรรมาธิการฯ พิจารณาแล้วเสร็จ 

 โดยมีสาระสำคัญในการแก้ไข ได้แก่ การกำหนดอายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ ที่สามารถยุติการตั้งครรภ์ได้โดยมีเงื่อนไข และการลดโทษหญิงที่ยอมให้ผู้อื่น ทำให้ตนเองแท้งลูก เมื่ออายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ จากไม่เกิน 6 เดือน เป็น 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท

 

 

 การแก้ไขกฎหมายให้การทำแท้ง สามารถดำเนินการได้ หากแพทย์รับรองให้จำเป็นต้องกระทำจากความเสี่ยง หรือ เชื่อได้ว่า ทารกที่จะคลอดออกมามีความผิดปกติ ทุพพลภาพอย่างร้ายแรง หรือ หญิงที่ยืนยันต่อแพทย์ว่า มีครรภ์จากการกระทำผิดทางเพศ และการแก้ไขกฎหมายให้หญิง ที่มีอายุครรภ์ 12 แต่ไม่เกิน 20 สัปดาห์ หรือประมาณ 4-5 เดือน ที่ยืนยันจะยุติการตั้งครรภ์ หลังรับคำปรึกษาจากแพทย์ ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกัน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย ว่าด้วย การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เช่น ปัญหาการท้องไม่พร้อม

 

 ด้านนายสันติ กีระนันท์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ ยืนยันว่า การแก้ไขกฎหมายครั้งนี้ ไม่ได้เปิดให้มีการทำแท้งเสรี หรือยุติการตั้งครรภ์แบบเสรี แต่มีเพียงการยินยอนให้ยุติการตั้งครรภ์แบบมีเงื่อนไข ตามที่กำหนดไว้ เพื่อเปิดช่องทางให้หญิงยุติการตั้งครรภ์ได้ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด  สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้ ประธานสภาผู้แทนราษฎร จะส่งร่างกฎหมายดังกล่าวให้วุฒิสภา นำไปพิจารณาให้ความเห็นชอบตามขั้นตอน ก่อนส่งร่างกฎหมายกลับไปยังนายกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้มีผลใช้บังคับต่อไป

related