ยืดเก็บภาษีที่ดิน 2 เดือนลดภาระช่วงโควิด-19 ยังระบาด

22 ม.ค. 2564 เวลา 11:36 น.

สถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 รอบใหม่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน ล่าสุดกระทรวงมหาดไทย สั่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ทั่วประเทศขยายเวลาเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี2564ออกไปอีก2เดือน

สถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 รอบใหม่  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน ล่าสุดกระทรวงมหาดไทย สั่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ทั่วประเทศขยายเวลาเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี2564ออกไปอีก2เดือน

พล.อ. อนุพงษ์ เผาจินดา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เห็นชอบให้ขยายกําหนดเวลาดําเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เป็นการทั่วไป ออกไปอีก 2 เดือน เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจําปี พ.ศ. 2564 ด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ยังคงแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างต่อเนื่องจากปี พ.ศ. 2563 ประกอบกับ กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างดําเนินการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในปี พ.ศ. 2564 เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพความจําเป็นทางเศรษฐกิจและเพื่อบรรเทาผลกระทบของประชาชน อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) เช่นเดียวกับที่เคยดําเนินการในปี พ.ศ. 2563

เพื่อให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี พ.ศ. 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับระยะเวลาการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างในปี พ.ศ. 2564 ของกระทรวงการคลังดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงอาศัยอํานาจตามมาตรา 14 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เห็นชอบให้ขยายกําหนดเวลาดําเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกําหนดเวลาในพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจําปี พ.ศ. 2564 เป็นการทั่วไป ออกไปอีก 2 เดือน

จึงให้จังหวัดแจ้งกําชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งรัดดําเนินการให้ทัน ภายในกําหนดเวลาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบให้ขยายกําหนดเวลาดําเนินการ โดยเฉพาะในเรื่องการแจ้งการประเมินภาษี ซึ่งควรมีระยะเวลาให้ผู้เสียภาษีมาชําระภาษีภายในกําหนด 2 เดือน นับแต่วันแจ้ง การประเมินภาษีตามกําหนดเวลาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบให้ขยายกําหนดเวลาดําเนินการ ทั้งนี้ เพื่อมิให้กระทบสิทธิ์ของผู้เสียภาษี และกระบวนการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งควรดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด