Spring News

ดอยสุเทพ-ปุย ประกาศห้ามเข้าพื้นที่ป้องกันเกิดไฟป่า และหมอกควัน

28 ม.ค. 2564 เวลา 4:47 น.

ประกาศปิดอุทยานแห่งชาติ ดอยสุเทพ และ ดอยปุย หวั่นคนเป็นต้นตอไฟป่า เกิดหมอกควันพิษเพิ่ม

เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 64 นายสุทิน พรหมปลัด นักวิชาการป่าไม้พิเศษ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ได้ออกประกาศอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เกี่ยวกับการห้ามเข้าไปในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ที่มีพื้นที่อยู่ใน 3 อำเภอคือ อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม และอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

โดยในประกาศระบุว่า เนื่องจากในช่วงฤดูแล้งของทุกปี มักเกิดปัญหาไฟป่าก่อให้เกิดหมอกควันในอากาศเกิน ค่ามาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยรวม อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจ ตลอดจนเป็นการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ และทําให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งมีผลให้เกิดความ แปรปรวนของสภาวะอากาศโลก ถือว่าเป็นปัญหาวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมที่จําเป็นต้องแก้ไขเร่งด่วน

จากการตรวจสอบจุดความร้อน (Hotspots) ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ตั้งแต่ปี 2553 - 2563 พบว่าเกิดขึ้น เป็นจํานวนมาก ในท้องที่ตําบลช้างเผือก ตําบลสุเทพ และตําบลแม่เหียะ อําเภอเมืองเชียงใหม่ ตําบลบ้านปง และตําบลหนองควาย อําเภอหางดง ตําบลโป่งแยง ตําบลแม่แรม และตําบลดอนแก้ว อําเภอแม่ริม ตําบลสบเปิง ตําบลป่าแป๋ และตําบลสันป่ายาง อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสาเหตุการเกิดไฟป่าดังกล่าวเกิดจากการ เผาป่า การล่าสัตว์ป่า การเก็บหาของป่า รวมถึงการเผาวัชพืชในพื้นที่เกษตรกรรม แล้วลุกลามเข้าไปในเขตป่า โดยไม่มีการควบคุม เป็นต้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดปัญหาหมอกควัน และไฟป่า อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอประกาศ ดังนี้ 

1.อาศัยอํานาจตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 ห้ามมิให้ผู้ใด เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2564 ในท้องที่ ตําบลช้างเผือก ตําบลสุเทพ ตําบลแม่เหียะ อําเภอเมืองเชียงใหม่ ตําบลบ้านปง ตําบลหนองควาย อําเภอหางดง ตําบลโป่งแยง ตําบลแม่แรม ตําบลดอนแก้ว อําเภอแม่ริม ตําบลสบเปิง ตําบลป่าแป๋ ตําบลสันป่ายาง อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ยกเว้นพื้นที่เขตบริการ และกรณีมีเหตุจําเป็นให้แจ้งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย หรือผู้ที่ ได้รับหมอบหมาย เพื่อพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป หากผู้ใดฝ่าฝืน มีความผิดตามกฎหมาย มีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท

2.การเผาวัชพืชในพื้นที่เกษตรกรรมใกล้แนวเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ต้องมีการ ควบคุมไม่ให้ไฟลุกลามเข้าเขตป่า หากเกิดไฟป่าจะมีความผิดตามกฎหมาย ระวางโทษจําคุกตั้งแต่ 4 ปี ถึง 20 ปี และปรับตั้งแต่ 400,000 บาท ถึง 2,000,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2564 ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2564

ด้าน พล.ท.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้มีการสั่งการเน้นย้ำการแก้ไขปัญหา pm 2.5 ในพื้นที่ที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะ 14 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดแพร่ จังหวัดตากและจังหวัดพะเยา รวมทั้งภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งจากการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ พบว่ามีค่า PM 2.5 ระหว่าง 32 - 85 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร, ค่า PM 10 ระหว่าง 49 - 133 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและค่าAQI ระหว่าง 39 185 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

โดยคุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้ใน 17 จังหวัดภาคเหนือวันนี้พบจุดความร้อนกว่า 271 จุดโดยเป็นพื้นที่อนุรักษ์ 123 จุด พื้นที่ป่าสงวน จำนวน 91 จุดและเขต สปก.จำนวน 28 จุด เบื้องต้นมณฑลทหารบก และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ ลดจุดความร้อน โดยฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง ในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดสุโขทัย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด