Spring News

“กมธ. แก้รัฐธรรมนูญ” มีมติ ให้ สสร. 200 คน มาจากเลือกตั้ง ทั้งหมด

28 ม.ค. 2564 เวลา 9:06 น.

มติ กมธ.พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฯ ให้สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ 200 คน มาจากเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน พร้อมเชิญผู้แปรญัตติเข้าชี้แจง 5 ก.พ. นี้

วันนี้ นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม โฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1) รัฐสภา แถลงความคืบหน้าการดำเนินงานของ กมธ.ในการประชุมในวันนี้ว่า

จากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่างมาตรา 4 และชื่อหมวด 15/1 การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ส่วนการพิจารณาในมาตรา 256/1ถึงมาตรา 256/5 ได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง แต่ยังไม่ได้ข้อยุติ จึงให้รอการพิจารณาไว้ก่อน

สำหรับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในส่วนของเนื้อหานั้น ที่ประชุมได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่างรัฐธรรมนูญอย่างเต็มที่ โดยให้เปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ในส่วนคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ จะมีที่มาและองค์ประกอบอย่างไรนั้นมีความเห็นว่า อาจต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งควรออกแบบให้เหมาะสม และควรให้เป็นอำนาจของสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ที่จะเป็นผู้กำหนดด้วย

“กมธ. แก้รัฐธรรมนูญ” มีมติ  ให้ สสร. 200 คน  มาจากเลือกตั้ง ทั้งหมด

อย่างไรก็ตามการประชุมในวันนี้ ก่อนเริ่มการพิจารณาร่างมาตรา 256/6ที่ประชุมได้ลงมติร่างมาตรา 251/1 ถึงร่างมาตรา 256/5 โดยปรากฏผลการลงมติในประเด็นสำคัญอาทิ มาตรา 256/1 ประเด็นองค์ประกอบและที่มา สสร.

โดย กมธ.มีมติให้การเลือกตั้ง สสร.จำนวน 200 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน และเห็นด้วยกับการใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งโดยในมาตรา 256/2 ถึงร่างมาตรา 256/5

ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นผู้ดำเนินการยกร่าง เพื่อให้มีความเชื่อมโยงถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญสำหรับการพิจารณาร่างมาตรา 256/6 จนถึงร่างมาตรา 256/15อยู่ในระหว่างการพิจารณา

และยังไม่ได้ข้อยุติ โดย กมธ.จะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันที่4 กุมภาพันธ์ 2564 จากนั้นจะเรียนเชิญผู้แปรญัตติจำนวน 109 คนมาชี้แจงประกอบคำแปรญัตติ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ

ข้อมูลและภาพจาก สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด