svasdssvasds

ไอที ซิตี้ แถลงถูกพนักงานทุจริตจากการขายสินค้าออนไลน์กว่า 90 ล้าน

ไอที ซิตี้ แถลงถูกพนักงานทุจริตจากการขายสินค้าออนไลน์กว่า 90 ล้าน

บริษัทไอที ซิตี้ แถลงถูกพนักงานทุจริตจากการขายสินค้าออนไลน์สูญเงินกว่า 90 ล้านบาท

บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) แถลงชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับปัญหากรณีการประพฤติทุจริตของพนักงานบริษัทผ่านช่องทางการขายสินค้าออนไลน์ของบริษัท ถึงกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยระบุว่า 

บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งปัญหาเรื่องกรณีการประพฤติทุจริตของพนักงานของบริษัทผ่านระบบการรับชำระเงินจากช่องทางการขายสินค้าออนไลน์ของบริษัท ซึ่งมีมูลค่าความเสียหายประมาณ 90 ล้านบาท โดยจะมีการบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายสำรองความเสียหายเต็มจำนวนในงบการเงินประจำปี 2563

ภายหลังจากที่บริษัทได้ตรวจสอบและควบคุมธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตดังกล่าวแล้ว บริษัทได้เลิกจ้างพนักงานรายดังกล่าว และจะดำเนินการทางกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้องจนถึงที่สุด เพื่อติดตามเรียกคืนเงินที่สูญเสียไปจากเหตุการณ์ดังกล่าวให้ได้มากที่สุด

แม้ว่าข้อเท็จจริงเบื้องต้นจะไม่ปรากฏข้อบกพร่องในสาระสำคัญของระบบควบคุมภายในของบริษัท แต่บริษัทได้ ทำการทบทวน แก้ไข และปรับปรุงระบบการรับชำระเงินจากช่องทางการขายสินค้าออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ทุจริตดังกล่าวเกิดขึ้นได้อีก

ทั้งนี้ บริษัทเชื่อมั่นว่า กรณีการประพฤติทุจริตของพนักงานของบริษัทผ่านระบบการรับชำระเงินจากช่องทางการขายสินค้าออนไลน์ของบริษัทที่ตรวจพบนี้ ไม่กระทบต่อความสามารถของบริษัทในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากบริษัทยังมีสภาพคล่องทางการเงินที่สามารถรองรับการประกอบธุรกิจในปัจจุบันได้ 

หากมีความคืบหน้าประการใด บริษัทจะรายงานให้นักลงทุนทราบต่อไป

ไอที ซิตี้ แถลงถูกพนักงานทุจริตจากการขายสินค้าออนไลน์กว่า 90 ล้าน

related