“ศูนย์กลางข้อมูลผู้เสียหาย” ยกระดับคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในคดีอาญา

18 ก.พ. 2564 เวลา 10:54 น. 17

ประธานศาลฏีกาเปิดโครงการการยกระดับการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในคดีอาญา  พร้อมตั้งศูนย์กลางข้อมูลผู้เสียหาย

ศาลยุติธรรมตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ในคดีอาญา ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นผู้ต้องหา/จำเลย ผู้เสียหาย หรือพยาน จึงจัดโครงการ “การยกระดับการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในคดีอาญา” ขึ้น โดยเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา เป็นประธานเปิดโครงการ ฯ นางอโนชา ชีวิตโสภณ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และนายสิทธิโชติ อินทรวิเศษ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมและการดำเนินงานตามโครงการ ฯ ในศาลเยาวชนและครอบครัวและในศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาทั่วประเทศ ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารศาลอาญา

โครงการ ฯ นี้ เป็นการดำเนินการตามนโยบายของประธานศาลฎีกา พ.ศ. 2563 – 2564 ข้อ 2 สมดุล “สร้างดุลยภาพแห่งสิทธิ” มุ่งเน้นการยกระดับการคุ้มครองสิทธิแก่ผู้เสียหายและ
เหยื่ออาชญากรรม เพื่อเป็นการสร้างสมดุลกับการคุ้มครองผู้ต้องหา/จำเลย เป็นการทำงานของ
ศาลยุติธรรมในเชิงรุก เพื่อให้ศาลได้รับฟังและทราบถึงความประสงค์ของผู้เสียหายที่ต้องการ
การเยียวยาและดูแลแก้ไขความเดือดร้อนทุกข์ยาก อันเป็นผลจากการกระทำความผิดของผู้อื่นทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และทรัพย์สิน เพื่อที่ศาลจะได้ให้ความช่วยเหลือที่สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสียหายได้รู้สิทธิ ใช้สิทธิ และเข้าถึงสิทธิทางศาลอย่างทั่วถึง และสะดวกที่สุด

“ศูนย์กลางข้อมูลผู้เสียหาย” ยกระดับคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในคดีอาญา

เพื่อให้การดำเนินการของโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ศาลยุติธรรมได้จัดตั้ง “ศูนย์กลางข้อมูลผู้เสียหาย” ให้เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลและความประสงค์ในการใช้สิทธิทางศาลของผู้เสียหาย ซึ่งสามารถแจ้งสิทธิได้โดยสะดวกตั้งแต่แจ้งความดำเนินคดีโดยไม่ต้องรอให้มีคดีมาถึงศาลก่อน ทั้งนี้ ผู้เสียหายสามารถให้ข้อมูลตามแบบแสดงความประสงค์ได้ตาม 4 ช่องทาง ดังนี้
1.กรอกแบบแสดงความประสงค์ส่งไปยัง “ศูนย์กลางข้อมูลผู้เสียหาย” ทางเว็บไซต์ https://cios.coj.go.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
2.แจ้งความประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาประจำศาลชั้นต้นทุกแห่งที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาทั่วราชอาณาจักร เช่น ศาลอาญา ศาลจังหวัด ศาลแขวง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด โดยไม่จำกัดว่าเป็นศาลที่มีเขตอำนาจหรือไม่ ในวันและเวลาราชการ
3. ดาวน์โหลดและพิมพ์แบบแจ้งความประสงค์จากเว็บไซต์ของศาลยุติธรรม https://cios.coj.go.th กรอกข้อความแล้วจัดส่งทางไปรษณีย์มาที่ "ศูนย์กลางข้อมูลผู้เสียหาย" ที่อยู่ สำนักกิจการคดี อาคารศาลอาญา ชั้น 6 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  โทร 02 512 8138
4.กรณีที่มีการยื่นคำร้องขอผัดฟ้อง ฝากขัง หรือยื่นฟ้องต่อศาลแล้ว ผู้เสียหายสามารถแสดงความประสงค์ในการใช้สิทธิที่ศูนย์คุ้มครองสิทธิ ฯ ของศาลดังกล่าว เพื่อความรวดเร็ว ในวันและเวลาราชการ
เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด