svasdssvasds

วิธียื่น ภงด.90/91 ปี 2563 ยื่นภาษีออนไลน์ คำนวณ ตรวจสอบเงินคืนฯ

วิธียื่น ภงด.90/91 ปี 2563 ยื่นภาษีออนไลน์ คำนวณ ตรวจสอบเงินคืนฯ

ยื่นภาษีออนไลน์ ประจำรอบปี 2563 แบบ ภงด.90 ภงด.91 ฯลฯ สำหรับผู้มีรายได้ประจำผ่านเว็บไซต์ www.rd.go.th การคำนวณ ลดหย่อน ตรวจสอบเงินคืน ซึ่งมีกำหนดให้สามมารถทำเรื่องได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 มิถุนายน 2564 สามารถทำตามขั้นตอนที่เรานำมาฝากกันได้เลย

วิธียื่น ภงด.90/91 ปี 2563 ยื่นภาษีออนไลน์ คำนวณ ตรวจสอบเงินคืนฯ

สำหรับวิธีการ ยื่นภาษีออนไลน์ 2563 แบบชำระการจ่ายภาษี ภ.ง.ด. 90 / ภ.ง.ด. 91 สำหรับผู้มีเงินเดือน เป็นการยื่นแบบแสดงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ที่ต้องใช้เอกสารคือ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือ 50 ทวิ ประกอบการกรอกข้อมูล

วิธียื่น ภงด.90/91 ปี 2563 ยื่นภาษีออนไลน์ คำนวณ ตรวจสอบเงินคืนฯ

ใครต้องยื่นภาษี 2563 บ้าง ?

ตามกฎหมายทุกรอบปีผู้ที่มีสถานะเป็นพนักงานเงินเดือน ลูกจ้าง หรือมีรายได้เกิน 10,000 บาทต่อเดือน หรือ 120,000 บาทต่อปี ต้องยื่นภาษีทุกคน ใครที่จะเสียภาษี ? ตามกฎหมายทุกคนที่มีเงินเดือนเกิน 1 หมื่นต้องยื่นภาษี แต่หากเงินเดือนไม่เกิน 26,583.33 บาท คุณจะไม่เสียภาษี

วิธียื่น ภงด.90/91 ปี 2563 ยื่นภาษีออนไลน์ คำนวณ ตรวจสอบเงินคืนฯ

ภาษีเงินได้แบ่งของมนุษย์เงินเดือนส่วนมาก มีอะไรบ้าง?

- ภงด.91 คือกลุ่มพนักงาน หรือลูกจ้างที่มีรายรับจากรายได้เพียงอย่างเดียว

- ภงด.90 สำหรับกลุ่มที่มีรายได้ 2 ประเภท คือนอกจากรายรับจากเงินเดือนยังมีรายรับอื่น อาทิ เงินปันผลจากกองทุน หุ้น หรือเงินมรดก ที่ดิน ฯลฯ รวมถึงกลุ่มฟรีแลนซ์ก็รวมอยู่ในหมวดนี้ด้วย

- ภงด.94 กลุ่มที่มีเงินได้ตามมาตรา 40(5)-(8) คือธุรกิจการพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง ฯลฯ หรือแม้แต่ฟรีแลนซ์ที่มีรายได้จากเงินได้ประเภท 40(5)-(8) ต้องนำรายได้ส่วนนั้นที่ได้รับในครึ่งปีแรกไปยื่นภาษีตามแบบ ภ.ง.ด.94 ในช่วงกรกฎาคม–กันยายน

วิธียื่น ภงด.90/91 ปี 2563 ยื่นภาษีออนไลน์ คำนวณ ตรวจสอบเงินคืนฯ

เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th ยื่นภาษีออนไลน์ 2563 ภงด.90 ภงด.91 นอกจากความสะดวกแล้วยังสามารถตรวจสอบสถานะ คำนวณภาษี การลดหย่อน ตรวจสอบเงินคืน ฯลฯ

ยื่นภาษีออนไลน์

ประชาชนสามารถยื่นภาษี ภงด.91 ปี2563 ออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิ.ย. 2564 โดยมีวิธีการ และขั้นตอน ดังนี้

วิธียื่น ภงด.90/91 ปี 2563 ยื่นภาษีออนไลน์ คำนวณ ตรวจสอบเงินคืนฯ กรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อ นามสกุล

 

วิธียื่น ภงด.90/91 ปี 2563 ยื่นภาษีออนไลน์ คำนวณ ตรวจสอบเงินคืนฯ เลือกสถานะผู้มีเงินได้ หากมีคู่สมรสให้กรอกช่องทางขวาด้วย

 

วิธียื่น ภงด.90/91 ปี 2563 ยื่นภาษีออนไลน์ คำนวณ ตรวจสอบเงินคืนฯ สำหรับการยื่นแบบ ภงด.91 ให้เลือกช่องตามรูป

 

วิธียื่น ภงด.90/91 ปี 2563 ยื่นภาษีออนไลน์ คำนวณ ตรวจสอบเงินคืนฯ ใส่เงินเดือน และเลือกทำรายการต่อไป

 

วิธียื่น ภงด.90/91 ปี 2563 ยื่นภาษีออนไลน์ คำนวณ ตรวจสอบเงินคืนฯ ระบบ ยื่นภาษีออนไลน์ 63 จะคำนาณให้อัตโนมัติ

 

วิธียื่น ภงด.90/91 ปี 2563 ยื่นภาษีออนไลน์ คำนวณ ตรวจสอบเงินคืนฯ ระบบคำนวณภาษี ภงด.90/91

 

วิธียื่น ภงด.90/91 ปี 2563 ยื่นภาษีออนไลน์ คำนวณ ตรวจสอบเงินคืนฯ ตรวจสอบ และกดยืนยันการยื่นภาษีออนไลน์

 

 

related