Spring News

กรมการขนส่งทางบก ยกเว้นสอบข้อเขียน ทดสอบขับรถ ใบขับขี่หมดอายุ 1-3 ปี

10 มี.ค. 2564 เวลา 3:30 น. 6

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ยกเว้นการทดสอบข้อเขียนหรือทดสอบขับรถ ใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 - 3 ปี เยียวยาผลกระทบ โควิด-19

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ และผู้ขอรับบัตรประจำตัวคนขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2564 ความว่า ตามที่ได้มีระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ และผู้ขอรับบัตรประจำตัวคนขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2554 ไว้แล้ว นั้น

โดยที่กรมการขนส่งทางบกได้ประกาศงดดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ที่มีการอบรมและทดสอบ ณ ที่ทำการสำนักงานขนส่งทุกแห่ง งดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกในเขตกรุงเทพมหานคร และงดการให้บริการหน่วยเคลื่อนที่ในช่วงเวลาที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ซึ่งขยายวงกว้างกระจายไปในหลายพื้นที่ ทำให้ประชาชนไม่สามารถมาดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการเยียวยาผลกระทบที่เกิดจากการงดการดำเนินการดังกล่าว อธิบดีกรมการขนส่งทางบกจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถและผู้ขอรับบัตรประจำตัวคนขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2564”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในบทเฉพาะกาล ข้อ 37 ของระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ และผู้ขอรับบัตรประจำตัวคนขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2554 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ และผู้ขอรับบัตรประจำตัวคนขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 6) และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 37 ให้ยกเว้นการทดสอบข้อเขียนหรือทดสอบขับรถ สำหรับกรณีการเปลี่ยนประเภทใบอนุญาตขับรถชนิดส่วนบุคคลชั่วคราวเป็นใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล และการต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์สาธารณะ รถยนต์สามล้อสาธารณะ รถจักรยานยนต์สาธารณะ รถบดถนน รถแทรกเตอร์ และรถใช้งานเกษตรกรรม ดังนี้

(1) ใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุเกิน 1 ปี ระหว่างวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ให้ได้รับยกเว้นการทดสอบข้อเขียน

(2) ใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุเกิน 3 ปี ระหว่างวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ให้ได้รับยกเว้นการทดสอบขับรถ”

ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564

จิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

กรมการขนส่งทางบก ยกเว้นสอบข้อเขียน ทดสอบขับรถ ใบขับขี่หมดอายุ 1-3 ปี

กรมการขนส่งทางบก ยกเว้นสอบข้อเขียน ทดสอบขับรถ ใบขับขี่หมดอายุ 1-3 ปี

ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด