Spring News

การรถไฟฯ เปิดให้บริการขบวนรถทางไกล และขบวนรถนำเที่ยวเพิ่มเติม 30 ขบวน

11 มี.ค. 2564 เวลา 18:00 น. 5

การรถไฟฯ เปิดให้บริการขบวนรถทางไกล และขบวนรถนำเที่ยวเพิ่มเติม 30 ขบวน เพื่อรองรับการผ่อนปรนมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด เริ่ม 13 มีนาคมนี้ เป็นต้นไป

วันที่ 11 มีนาคม 2564 นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการดำเนินการให้สอดรับกับแนวทางการผ่อนปรนมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ตลอดจนรองรับกับความต้องการของประชาชนผู้ใช้บริการรถไฟที่คาดว่าจะมีปริมาณการเดินทาง ทั้งภายในเขตเมือง ระหว่างเมือง และทางไกลเพิ่มมากขึ้นหลังผ่อนคลายมาตรการฯ

การรถไฟฯ เปิดให้บริการขบวนรถทางไกล และขบวนรถนำเที่ยวเพิ่มเติม 30 ขบวน

การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ประกาศปรับเพิ่มการให้บริการเดินขบวนรถโดยสารทางไกล และขบวนรถนำเที่ยวเพิ่มเติม จำนวน 30 ขบวน โดยเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป ประกอบด้วย
1. ขบวนรถโดยสารทางไกล จำนวน 30 ขบวน (ไป-กลับ) ดังนี้ 
1.1 สายใต้ จำนวน 10 ขบวน
- ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลราง ที่ 43  กรุงเทพ – สุราษฎร์ธานี เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2564  
- ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 40  สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2564 
- ขบวนรถด่วนพิเศษทักษิณารัถย์ที่ 31 กรุงเทพ – หาดใหญ่ เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2564
- ขบวนรถด่วนพิเศษทักษิณารัถย์ที่ 32  หาดใหญ่ – กรุงเทพ เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2564
- ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 39/44  กรุงเทพ – สุราษฎร์ธานี – กรุงเทพ เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564  
- ขบวนรถด่วนที่ 83/84    กรุงเทพ – ตรัง – กรุงเทพ เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564  
- ขบวนรถเร็วที่ 175/176    หาดใหญ่ – สุไหงโกลก - หาดใหญ่ เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564  

1.2 สายเหนือ เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 จำนวน 4 ขบวน 
- ขบวนรถเร็วที่ 107/108    กรุงเทพ – เด่นชัย – กรุงเทพ 
- ขบวนรถเร็วที่ 109/102    กรุงเทพ – เชียงใหม่ – กรุงเทพ 

1.3 สายตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 จำนวน 7 ขบวน
- ขบวนรถด่วนพิเศษอีสานมรรคาที่ 25 กรุงเทพ – หนองคาย 
- ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลราง ที่ 71  กรุงเทพ – อุบลราชธานี 
- ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลราง ที่ 75  กรุงเทพ – หนองคาย
- ขบวนรถเร็วที่ 139/140    กรุงเทพ – อุบลราชธานี – กรุงเทพ
- ขบวนรถเร็วที่ 145/146    กรุงเทพ – อุบลราชธานี – กรุงเทพ 

1.4 สายตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2564 จำนวน 3 ขบวน
- ขบวนรถด่วนพิเศษอีสานมรรคา ที่ 26  หนองคาย - กรุงเทพ 
- ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลราง ที่ 72  อุบลราชธานี - กรุงเทพ 
- ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลราง ที่ 76  หนองคาย - กรุงเทพ 

การรถไฟฯ เปิดให้บริการขบวนรถทางไกล และขบวนรถนำเที่ยวเพิ่มเติม 30 ขบวน

2. ขบวนรถนำเที่ยววันหยุด และขบวนรถพิเศษโดยสารวันหยุด เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่
วันที่ 13 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป จำนวน 6 ขบวน (ไป-กลับ) 
- ขบวนรถนำเที่ยว 909/910   กรุงเทพ-น้ำตก-กรุงเทพ
- ขบวนรถนำเที่ยว 911/912   กรุงเทพ-สวนสนประดิพัทธ์-กรุงเทพ
- ขบวนรถพิเศษโดยสารที่ 997/998  กรุงเทพ-บ้านพลูตาหลวง-กรุงเทพ

นอกจากนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทย ยังได้คำนึงถึงความสะดวกในการให้บริการของประชาชน ควบคู่กับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางราง และกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดจุดคัดกรองวัดไข้ผู้โดยสารก่อนเข้าในพื้นที่สถานี การตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ การให้สวมหน้ากาก การรักษาระยะห่าง Social Distancing ให้มีจุดยืน /นั่ง ให้ชัดเจนทั้งภายในสถานีและขบวนรถ โดยให้เว้นที่นั่งในลักษณะที่เว้นที่เพื่อไม่ให้ผู้โดยสารนั่งติดกัน ยกเว้นผู้โดยสารที่เดินทางมาด้วยกัน รวมทั้งยังให้มีการจำหน่ายตั๋วโดยสารไว้ที่ร้อยละ 50 ของจำนวนที่นั่งทั้งหมด พร้อมกับให้สแกนแอพพลิเคชัน ไทยชนะ ก่อนและหลังใช้บริการ แต่หากผู้โดยสารไม่สามารถใช้แอพพลิเคชันไทยชนะ ให้สามารถกรอกข้อมูลการเดินทางแทน

การรถไฟฯ เปิดให้บริการขบวนรถทางไกล และขบวนรถนำเที่ยวเพิ่มเติม 30 ขบวน

อย่างไรก็ตาม ในบางพื้นที่ที่ยังคงมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด การรถไฟฯ ยังได้มีการขยายเวลางดการให้บริการเดินรถโดยสารเชิงพาณิชย์ชั่วคราวต่อไปจนกว่าจะแจ้งเปลี่ยนแปลง โดยประชาชนที่ต้องการเดินทางโดยรถไฟ สำรองที่นั่งล่วงหน้า หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

ข้อมูลจาก : การรถไฟแห่งประเทศไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด