Spring News

Breaking News : มติรัฐสภา โหวตคว่ำร่างรัฐธรรมนูญ วาระ 3

17 มี.ค. 2564 เวลา 17:11 น.

Breaking News : มติรัฐสภา โหวตคว่ำร่างรัฐธรรมนูญ วาระ 3 โดยมีคะแนนเห็นชอบไม่ถึงกึ่งหนึ่งของรัฐสภา (ที่ต้องได้ 369 เสียง) ส่งผลให้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญตกไป

วันที่ 17 มี.ค. 2564 ที่ประชุมร่วมรัฐสภา ส.ส.-ส.ว. มีมติไม่เห็นชอบ "ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ" วาระ 3 โดยเสียงเห็นชอบ 208 เสียง น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภาวันนี้ (17 มี.ค.2564) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมร่วมกันของรัฐสภา เพื่อพิจารณาวาระ 3 ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ สมาชิกรัฐสภา เสียงส่วนใหญ่ไม่เห็นชอบให้ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ พ.ศ..และแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1 ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญ 

ผลการลงมติโหวตวาระ 3 ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ สมาชิกรัฐสภา

-ส.ส.เห็นชอบ 206 ส.ว. 2 รวมเป็น 208 เสียง

-ไม่เห็นชอบ ส.ส.ไม่มี ส.ว. 4 คน รวม 4 เสียง

-งดออกเสียง ส.ส.10 ส.ว 84 รวม 94 เสียง

-ไม่ประสงค์ลงคะแนน ส.ส.9 สว.127 รวม 136 เสียง

ดังนั้นที่ประชุมร่วมรัฐสภา เห็นชอบไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งสองสภา หรือ 369 เสียง ที่ประชุมจึงมีมติไม่เห็นชอบ ร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับที่.. พศ... มาตรา256 เพิ่มเติมมาตรา 15/1 ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด