Spring News

โปรดเกล้าฯ"พล.ต.ท. สุรเชษฐ์ หักพาล"ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษา (สบ 9) ตร.

28 มี.ค. 2564 เวลา 17:46 น. 3

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ "พล.ต.ท. สุรเชษฐ์ หักพาล" นั่งที่ปรึกษา (สบ 9 ) พร้อมแต่งตั้งรวม 75 นาย

วันที่ 28 มี.ค.64 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.ต.ท. สุรเชษฐ์ หักพาล ข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งคณะกรรมการข้าราชการตำรวจมีมติเห็นชอบให้รับโอนมาบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ พ้นจากตำแหน่ง ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี(นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษา (สบ 9)สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2564

ประกาศณวันที่ 28 มีนาคมพ.ศ.2564

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้ง ข้าราชการตำรวจ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถึงผู้บังคับการ  75 นาย ให้มีผล ณ 1 เม.ย. 64

โปรดเกล้าฯ"พล.ต.ท. สุรเชษฐ์ หักพาล"ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษา (สบ 9) ตร.

โปรดเกล้าฯ"พล.ต.ท. สุรเชษฐ์ หักพาล"ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษา (สบ 9) ตร.

โปรดเกล้าฯ"พล.ต.ท. สุรเชษฐ์ หักพาล"ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษา (สบ 9) ตร.

โปรดเกล้าฯ"พล.ต.ท. สุรเชษฐ์ หักพาล"ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษา (สบ 9) ตร.

โปรดเกล้าฯ"พล.ต.ท. สุรเชษฐ์ หักพาล"ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษา (สบ 9) ตร.

โปรดเกล้าฯ"พล.ต.ท. สุรเชษฐ์ หักพาล"ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษา (สบ 9) ตร.

โปรดเกล้าฯ"พล.ต.ท. สุรเชษฐ์ หักพาล"ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษา (สบ 9) ตร.

ข้อมูลจาก : เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด