Spring News

โปรดเกล้าฯ"พล.ต.ท. สุรเชษฐ์ หักพาล"ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษา (สบ 9) ตร.

28 มี.ค. 2564 เวลา 17:46 น.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ "พล.ต.ท. สุรเชษฐ์ หักพาล" นั่งที่ปรึกษา (สบ 9 ) พร้อมแต่งตั้งรวม 75 นาย

วันที่ 28 มี.ค.64 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.ต.ท. สุรเชษฐ์ หักพาล ข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งคณะกรรมการข้าราชการตำรวจมีมติเห็นชอบให้รับโอนมาบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ พ้นจากตำแหน่ง ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี(นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษา (สบ 9)สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2564

ประกาศณวันที่ 28 มีนาคมพ.ศ.2564

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้ง ข้าราชการตำรวจ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถึงผู้บังคับการ  75 นาย ให้มีผล ณ 1 เม.ย. 64

โปรดเกล้าฯ

โปรดเกล้าฯ

โปรดเกล้าฯ

โปรดเกล้าฯ

โปรดเกล้าฯ

โปรดเกล้าฯ

โปรดเกล้าฯ

ข้อมูลจาก : เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด