Spring News

ราชกิจจาฯ ประกาศกำหนดช่องถนนเดินรถขึ้นและล่องช่วงสงกรานต์ 2564

30 มี.ค. 2564 เวลา 16:37 น.

ราชกิจจาฯ ประกาศกำหนดช่องหรือแนวทางเดินรถขึ้น-ล่องในถนนบางสายทั่วประเทศ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564

วันที่ 30 มี.ค. 64 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร ว่าด้วยการกำหนดช่องหรือแนวทางเดินรถขึ้นและล่องในถนนบางสาย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๔ 

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ กําหนดให้วันจันทร์ที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ทําให้มีวันหยุดต่อเนื่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๑๐ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๔ (รวม 6 วัน) ซึ่งจะมีประชาชนใช้รถใช้ถนนเดินทางสัญจรกลับภูมิลําเนาและท่องเที่ยวในต่างจังหวัดเป็นจํานวนมาก ทําให้เกิดปัญหาด้านการจราจร และเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากขึ้น ดังนั้น เพื่อความปลอดภัย และความสะดวกในการจราจร จึงจําเป็นต้องออกประกาศข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร ทั่วราชอาณาจักร ว่าด้วยการกําหนดช่องหรือแนวทางเดินรถขึ้นและล่องในถนนบางสาย เพื่อให้ เหมาะสมกับการจัดการจราจรในถนนบางสาย ในช่วงเทศกาลดังกล่าว

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบกับคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๕๒๔/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้า เจ้าพนักงานจราจรตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติจึงออกข้อบังคับไว้ ดังนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร ว่าด้วย การกําหนดช่องหรือแนวทางเดินรถขึ้นและล่องในถนนบางสาย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจําปี ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๒๔”

ข้อ ๒ กําหนดช่องทางเดินรถฝั่งขาล่อง (ขาเข้า) เป็นช่องทางเดินรถฝั่งขาขึ้น (ขาออก) ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๔ ในถนนดังต่อไปนี้

๒.๑ ถนนพหลโยธิน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ ๕๑+๕๐๐ ตําบลเชียงรากน้อย อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถึงกิโลเมตรที่ ๑๐๑๘๐๐ ตําบลหนองยาว อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ในช่องทางเดินรถที่ชิดเกาะกลางถนน จํานวน ๓ ช่องทางจราจร

๒.๒ ถนนมิตรภาพ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ ๑๗+๔00 ตําบลทับกวาง อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ถึงกิโลเมตรที่ ๕๑+๕๐๐ ตําบลกลางดง อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในช่องทางเดินรถที่ชิดเกาะกลางถนน จํานวน ๑ ช่องทางจราจร

๒.๓ ถนนมิตรภาพ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ ๗๐ ตําบลหนองสาหร่าย อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ถึงกิโลเมตรที่  ๙๔+๔๐๐ ตําบลลาดบัวขาว อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ในช่องทางเดินรถที่ชิดเกาะกลางถนน จํานวน ๑ ช่องทางจราจร

ราชกิจจาฯ ประกาศกำหนดช่องถนนเดินรถขึ้นและล่องช่วงสงกรานต์ 2564

ราชกิจจาฯ ประกาศกำหนดช่องถนนเดินรถขึ้นและล่องช่วงสงกรานต์ 2564

ราชกิจจาฯ ประกาศกำหนดช่องถนนเดินรถขึ้นและล่องช่วงสงกรานต์ 2564

ราชกิจจาฯ ประกาศกำหนดช่องถนนเดินรถขึ้นและล่องช่วงสงกรานต์ 2564

ราชกิจจาฯ ประกาศกำหนดช่องถนนเดินรถขึ้นและล่องช่วงสงกรานต์ 2564

ข้อมูลจาก : ราชกิจจานุเบกษา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด