ปิดโรงงานเหล็กที่สมุทรปราการ พนง.ติดโควิด 128 ราย ห้ามออกจากหอพัก

05 พ.ค. 2564 เวลา 2:31 น.

บมจ.ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ ชี้แจง พนักงานติดเชื้อโควิด 128 ราย ประกาศปิดทําการโรงงานสาขาสมุทรปราการ และสั่งห้ามพนักงานที่อาศัยในหอพักของบริษัทฯ ห้ามเดินทางออกนอกสถานที่โดยเด็ดขาด

นายวีรศักดิ์ ชัยสุพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) ประกาศออกมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และปฏิบัติตามแนวทางการ ป้องกันของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงประกาศจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ ระบาดภายในกลุ่มพนักงานและผู้ติดต่อ มาโดยตลอด

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ทางบริษัทฯ ได้รับการยืนยันจากสถานพยาบาลว่ามีพนักงานจํานวน 1 ราย ในส่วนปฏิบัติงานโรงงาน สาขาสมุทรปราการ ที่ตั้งอยู่เลขที่ 227 หมู่ 6 ซอยสุขสวัสดิ์ 78 ถนนสุขสวัสดิ์ ตําบลในคลองบางปลากด อําเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มีผลตรวจเป็นบวก จึงได้ให้พนักงานเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาล พร้อมดําเนินการมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดภายในองค์กร โดยทันที

ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 กับพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ โดย ทางบริษัทฯ ได้มีการจัดให้ตรวจหาเชื้อซ้ําถึง 2 ครั้ง และทางสํานักงานสาธารณสุข จ.สมุทรปราการ ได้เข้ามาช่วยเหลือตรวจแบบค้นหาเชิงรุก อีกครั้ง โดยสรุปผลตรวจแบบ RT-PCR ซึ่งมีความแม่นยําสูง ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 พบผู้ติดเชื้อเฉพาะฝั่งโรงงานรวมจํานวน 128 ราย

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯขอเรียนให้ทราบว่า ตั้งแต่พบผู้ติดเชื้อรายแรก ทางบริษัทฯได้ดําเนินการจัดการอย่างถูกต้อง และประพฤติตามคําแนะนํา ของสํานักงานสาธารณสุข จ.สมุทรปราการ และกรมควบคุมโรค รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด โดยบริษัทฯ ได้ จัดให้มีการดําเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

บริษัทฯประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาฉีดพ่นฆ่าเชื้อในส่วนของโรงงานผลิต คลังสินค้า หอพักอาศัย และบริเวณโรงงาน สาขาสมุทรปราการทั้งหมด (Big cleaning and sanitizing service) รวมถึงดําเนินการเพิ่มเติมเป็นพิเศษสําหรับทุกจุดสัมผัสในบริเวณ ที่พนักงานผู้ติดเชื้อปฏิบัติงานหรือไปติดต่องานด้วย (ดําเนินการหลายครั้งอย่างต่อเนื่อง) บริษัทฯ ได้ทําการตรวจหาเชื้อไวรัสของพนักงานเชิงรุก ตั้งแต่การสัมภาษณ์ การคัดกรอง การเฝ้าระวังติดตาม มีการตรวจเชื้อซ้ําโดย สถานพยาบาลที่ได้รับรองการทดสอบความชํานาญทางห้องปฏิบัติการ เพื่อให้แน่ใจว่าได้ทําการแยกผู้ติดเชื้อทั้งหมดไปยังสถานที่ กักตัว และกักตัวพนักงานที่มีความเสี่ยงสูง ที่สัมผัส หรือใกล้ชิดผู้ป่วย เพื่อป้องกันและยับยั้งโรคดังกล่าวมิให้เกิดการแพร่ระบาดกระจายตัวเป็นวงกว้าง รวมถึงคัดแยกและประสานงานส่งตัวผู้ติดเชื้อไปยังสถานพยาบาลที่รองรับ

ประกาศปิดทําการโรงงานสาขาสมุทรปราการ และสั่งห้ามพนักงานที่อาศัยในหอพักของบริษัทฯ ห้ามเดินทางออกนอกสถานที่โดยเด็ดขาด ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2564 เป็นต้นมา ยกเว้นบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งตามประกาศของโรงงานที่มีหน้าที่ในการติดต่อกับ หน่วยงานราชการและผู้มีหน้าที่จัดหาสวัสดิการอาหารและยาให้กับพนักงานที่กักตัว ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อสั่งการให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด และมีบทลงโทษ อย่างชัดเจน

ประสานงาน ปฏิบัติตาม ให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมส่งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่สํานักงานสาธารณสุข จ.สมุทรปราการ และกรมควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง เคร่งครัดและโปร่งใส เพื่อหารือร่วมกันในการจัดการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อออกไปสู่สาธารณะ รวมถึงเพื่อให้โรงงานสามารถกลับมาดําเนินการได้อย่างปกติโดยเร็ว

อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทฯขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯยังจําเป็นต้องขยายระยะเวลาปิดทําการสาขาโรงงานสมุทรปราการเพิ่มเติม ต่อไป จนกว่าทางสํานักงานสาธารณสุข จ.สมุทรปราการ จะเห็นควรให้สามารถเปิดทําการได้อีกครั้งเพื่อความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ติดต่อและสังคมโดยรวม

นอกจากบริษัทฯจะตระหนักถึงความปลอดภัยโดยรวมของสังคมและชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงบริษัทฯแล้ว บริษัทฯยังได้ตระหนักถึงผลกระทบและ ความไม่สะดวกของ ลูกค้า หรือ คู่ค้า จากการปิดทําการดังกล่าวมาโดยตลอด บริษัทฯจึงต้องกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ ทั้งนี้ลูกค้าและคู่ค้ายังคง สามารถใช้บริการและติดต่อบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่อง ผ่านการติดต่อที่หมายเลข 02-2916314 -21 โดยบริษัทฯสาขาสํานักงานใหญ่ (พระราม 3) ได้ เตรียมแผนการรองรับการให้บริการต่างๆไว้ให้ท่านสามารถดําเนินการติดต่อได้โดยสะดวก

รวมไปถึงหากถึงเวลาได้เปิดทําการอีกครั้ง ทางบริษัทฯจะยังคงมุ่งมั่นปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง อีกต่อไป และจะปฏิบัติตามคําแนะนําของสํานักงานสาธารณสุข จ.สมุทรปราการและกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด เช่น การพ่นฆ่าเชื้อในส่วน ของสถานที่ปฏิบัติงาน บริเวณเก็บสินค้า และทุกสถานที่ที่เกี่ยวข้องอยู่เป็นนิจ การเฝ้าระวังไม่ให้พนักงานออกไปในที่ชุมชนแออัดหรือสถานที่ เสี่ยงภายนอกอีก รวมถึงการตรวจเชื้อซ้ํากับบุคลากรที่ต้องมีหน้าที่ติดต่อกับภายนอกหรือกลุ่มที่อาจมีความเสี่ยง เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ทั้ง สินค้าและบุคลากรบริการ ของบริษัทฯจะปลอดภัย ปลอดเชื้อ เมื่อออกไปสู่ลูกค้า คู่ค้าและสังคมภายนอก

ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าของสถานการณ์นี้ประการใด หรือทางบริษัทฯสาขาโรงงานสมุทรปราการได้รับความเห็นควรให้สามารถเปิดทําการได้ อีกครั้ง ทางบริษัทฯจะเรียนแจ้งให้ท่านทราบเป็นระยะ ตามความเหมาะสม

ทางบริษัทฯขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า บริษัทฯได้ดําเนินธุรกิจตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและมีจริยธรรมมาโดยตลอด โดยในครั้งนี้บริษัท ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคและเป็นไปตามที่ทางราชการกําหนดอย่างเคร่งครัด เนื่องจากตระหนักถึงความปลอดภัยสูงสุดของทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง ทางบริษัทฯจึงต้องกราบขออภัยในความไม่สะดวกแก่ทุกท่านที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19ในสถานประกอบการและ การปิดทําการโรงงานสาขาสมุทรปราการในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง และขอขอบพระคุณสําหรับความเข้าใจในบริษัทฯด้วยดีเสมอมา บริษัทฯหวังเป็น อย่างยิ่งว่าเราจะก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกันในเร็ววันนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด