svasdssvasds

อภ.ตั้งเป้าผลิตยาฟาวิพิราเวียร์ รักษาโควิด19 เดือนละล้านเม็ด

อภ.ตั้งเป้าผลิตยาฟาวิพิราเวียร์ รักษาโควิด19 เดือนละล้านเม็ด

ผอ.องค์การเภสัชกรรมระบุ ยาฟาวิพิราเวียร์ที่จะผลิตเองอยู่ระหว่างศึกษาชีวสมมูลในอาสาสมัคร เผยตรียมยื่นขึ้นทะเบียนอย.เดือนกรกฎาคมนี้ คาดผลิตได้เดือนละ 1 ล้านเม็ด พร้อมทั้งขยายกำลังการผลิตตามความต้องการ

6 พ.ค.64 นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่า หลังจากกรมทรัพย์สินทางปัญญามีคำสั่งปฏิเสธคำขอรับสิทธิบัตรยาฟาวิพิราเวียร์รูปแบบเม็ด ทำให้องค์การฯ สามารถผลิตยาฟาวิพิราเวียร์รักษาผู้ป่วยโควิด19 ได้ ถึงแม้กระบวนการตามกฎหมายจะยังเปิดโอกาสให้อุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการสิทธิบัตรได้ใน 60 วัน  หากไม่มีการอุทธรณ์ก็ถือว่าคำสั่งปฏิเสธของกรมทรัพย์สินฯเป็นที่สุดทางกฎหมาย 

ทั้งนี้  องค์การฯ เริ่มทำการศึกษาชีวสมมูลในอาสาสมัครสุขภาพดี ตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยนำยาที่องค์การฯผลิตระดับอุตสาหกรรมจำนวนกว่า 3 แสนเม็ดไปใช้ศึกษาชีวสมมูลมีกำหนดแล้วเสร็จ จะสามารถยื่นข้อมูลขึ้นทะเบียนกับ อย.ได้ประมาณเดือนกรกฎาคม 2564

ส่วนการผลิตเพื่อจำหน่ายจะสามารถผลิตยาเม็ด Favipiravir ได้ทันทีตามข้อมูลที่ระบุไว้ในทะเบียนยา หลังได้ทะเบียนตำรับยาจากอย.แล้ว คาดว่าจะผลิตได้ไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ล้านเม็ด และขยายกำลังการผลิตได้ตามความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น  

“ขณะนี้มีการประสานสั่งซื้อวัตถุดิบสำหรับผลิตยาฟาวิพิราเวียร์ไว้แล้ว  5 แหล่งจากประเทศจีน 1 แหล่งอินเดีย 4 แหล่ง เป็นแหล่งวัตถุดิบที่มีมาตรฐานและผู้ผลิตยาทั่วโลกใช้วัตถุดิบจากแหล่งต่าง ๆเหล่านี้”

ทั้งนี้ ระยะยาวองค์การฯยังร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) วิจัยและพัฒนากระบวนการสังเคราะห์วัตถุดิบยา ระดับห้องปฏิบัติการ และขยายขนาดการผลิตกึ่งระดับอุตสาหกรรม 

“ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างโรงงานสังเคราะห์วัตถุดิบยาฟาวิพิราเวียร์ และวัตถุดิบยาจำเป็นอื่น ๆ สำหรับการผลิตวัตถุดิบระดับอุตสาหกรรม ทำให้คนไทยได้เข้าถึงยาฟาวิพิราเวียร์ที่ผลิตได้เอง สร้างความมั่นคง ยั่งยืน และการพึ่งพาตนเองด้านยาให้กับประเทศ”

logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด