Spring News

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศข้อบังคับจราจร รอบพระราชฐาน 901 แลนด์

14 พ.ค. 2564 เวลา 2:24 น.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่อง ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการจำกัดความเร็วและห้ามใช้เสียง บริเวณโดยรอบเขตพระราชฐาน (901 แลนด์)

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่อง ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการจำกัดความเร็วและห้ามใช้เสียง บริเวณโดยรอบเขตพระราชฐาน (901 แลนด์) พ.ศ.2564  โดยมีสาระสำคัญว่า ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดยกำหนดให้จำกัดความเร็ว ไม่เกิน 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในถนนพิษณุโลก ตั้งแต่แยกยมราช ถึงแยกพาณิชยการ อีกทั้งห้ามใช้เสียงบริเวณโดยรอบเขตพระราชฐาน (901 แลนด์) ตามเงื่อนไข ดังนี้

1.ถนนพิษณุโลก ตั้งแต่แยกยมราช ถึงแยกพาณิชยการ  

2.ถนนพระรามที่ 5 ตั้งแต่แยกพาณิชยการ ถึงแยกวัดเบญจมบพิตร

3.ถนนสวรรคโลก ตั้งแต่แยกยมราช ถึงแยกเสาวนีย์

ทั้งนี้ให้ยกเลิกข้อบังคับ กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้

โดยลงนามท้ายประกาศโดย พลตำรวจโท ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรกรุงเทพมหานคร ข้อบังคับนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 และ ให้ยกเลิกข้อบังคับ กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศข้อบังคับจราจร รอบพระราชฐาน 901 แลนด์

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด