svasdssvasds

ราชกิจจาฯ ประกาศปลดล็อก พืชกระท่อม พ้นยาเสพติดประเภท 5

ราชกิจจาฯ ประกาศปลดล็อก พืชกระท่อม พ้นยาเสพติดประเภท 5

ราชกิจจานุเบกษาประกาศ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 8 ) ปลดล็อก “พืชกระท่อม” จากยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 มีผลบังคับใช้ในอีก 90 วัน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสากล และบริบทของสังคมไทยในบางพื้นที่

วันที่ 27 พ.ค. 2564 เว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศพระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษฉบับที่ 8 พ.ศ.2564 โดยระบุถึงเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันพืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ตามพระรชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 แต่ในหลายประเทศมิได้กำหนดให้พืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษประกอบกับอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ.1961 และพิธีสาร แก้ไขอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ.1972 มิได้กำหนดให้พืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษ

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสากลและบริบทของสังคมไทยในบางพื้นที่ที่มีการบริโภคพืชกระท่อมตามวิถีชาวบ้าน สมควรยกเลิกพืชกระท่อมจากการเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ราชกิจจาฯ ประกาศปลดล็อก พืชกระท่อม พ้นยาเสพติดประเภท 5

ราชกิจจาฯ ประกาศปลดล็อก พืชกระท่อม พ้นยาเสพติดประเภท 5

ราชกิจจาฯ ประกาศปลดล็อก พืชกระท่อม พ้นยาเสพติดประเภท 5

related