Spring News

เปิดรายชื่อ 5 หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าวัคซีนโควิด-19

10 มิ.ย. 2564 เวลา 5:01 น. 7

เช็กเลย! เปิดรายชื่อ 5 หน่วยงาน ที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าวัคซีนโควิด-19 ตามประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เรื่องแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

กรณี เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ “ศบค.” เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยเปิดโอกาสให้สถานพยาบาลเอกชน ภาคเอกชน และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดหาหรือขอรับการสนับสนุนวัคซีนโควิด-19 ได้

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.64 เพจเฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูล COVID-19 โพสต์ข้อความระบุว่า  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เรื่องแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564 อนุญาตให้ 5 หน่วยงานได้แก่

- กรมควบคุมโรค 

- องค์การเภสัชกรรม 

- สถาบันวัคซีนแห่งชาติ  

- สภากาชาดไทย 

- ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

สามารถดำเนินการจัดหา สั่ง หรือนำเข้าวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเร่งด่วน เพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพอย่างรวดเร็วและทั่วถึง โดยหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาให้บริการ แก่ประชาชนในพื้นที่ ให้จัดหาจาก 5 หน่วยงานข้างต้นได้ และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 5 หน่วยงาน นำเข้าวัคซีน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด