ศบค.มท. ให้ผู้ว่าทั่วประเทศ หนุนฉีดวัคซีนโควิด ช่วยพนักงาน ครอบครัว ไทยเบฟ

19 มิ.ย. 2564 เวลา 9:58 น.

ปลัดมหาดไทยสั่งด่วน ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ สนับสนุนจัดหา วัคซีนโควิด-19 ให้พนักงานไทยเบฟ และครอบครัว ที่ขอรับการสนับสนุน รวม 71,445 คน ใน 76 จังหวัดทั่วประเทศ

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงนามหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้พิจารณาสนับสนุนการฉีดวัคซีนให้กับพนักงานและครอบครัวของบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัด (มหาชน) โดยมีใจความว่า ด้วย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนวัคซีนป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคให้กับพนักงาน จำนวน 43,201 คน และครอบครัวของพนักงานของบริษัท จำนวน 28,244 คน คน ใน 76 จังหวัด และ กทม.

รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ที่ สกอ. 600/2564 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ที่ส่งมาพร้อมนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย

(ศบค.มท.) พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ เป็นภาคเอกชนที่มีภารกิจและโครงสร้างการดำเนินงานในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ให้กับพนักงานและครอบครัวของพนักงานของบริษัทฯ

จึงให้จังหวัดพิจารณาให้การสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของจังหวัดต่อไป ทั้งนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ได้แจ้งให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาสนับสนุนวัคซีนฯ ให้บริษัทฯ ด้วยแล้ว

ศบค.มท. ให้ผู้ว่าทั่วประเทศ หนุนฉีดวัคซีนโควิด ช่วยพนักงาน ครอบครัว ไทยเบฟ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด