ซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจ ประชาชนคิดอย่างไรกับการเปิดประเทศภายใน 120 วัน

20 มิ.ย. 2564 เวลา 10:48 น. 8

ซูเปอร์โพลเผยผลสำรวจเรื่อง “ประชาชนคิดอย่างไรต่อการเปิดประเทศภายใน 120 วัน”โดยผู้ตอบแบบสอบถามกว่า 91 % เห็นด้วยกับการเปิดประเทศภายใน 120 วัน ควบคู่กับการคุมการแพร่ระบาดโควิด-19

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ประชาชนคิดอย่างไรต่อการเปิดประเทศภายใน 120 วัน

กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,069 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 17 – 19 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา และเผยแพร่ผลสำรวจในวันที่ 20 มิถุนายน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ความเห็นต่อการเปิดประเทศใน 120 วัน ควบคู่ไปกับการควบคุมโรคการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ทุกคนได้วัคซีนเข็มแรก

1.1 เห็นด้วย 91.4 %

1.2 ไม่เห็นด้วย 8.6 %

โควิด-19

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

2. ความคิดเห็นต่อประเด็นสำคัญของการเปิดประเทศ

2.1 เชื่อว่าความสามารถของบุคลากรทางการแพทย์ยังส่งผลดีต่อการควบคุมเชื้อโควิด 94.9 %

2.2 เกิดการแพร่ระบาดที่ไหน ให้ปิดเฉพาะพื้นที่นั้น ไม่ใช่ปิดทั้งประเทศ 92.7 %

2.3 ความตื่นตัวกระตือรือร้นป้องกันการแพร่ระบาดของภาคประชาชนกันเองในแต่ละพื้นที่ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการเปิดประเทศได้ตามที่กำหนด 88.7 %

2.4 ความพร้อมด้านระบบสาธารณสุขไทย ส่งผลดีต่อการควบคุมโรค 88.2 %

2.5 นโยบายดีและมาตรการที่ชัดเจนของรัฐบาล จะช่วยให้เกิดความเชื่อมั่นในการเปิดประเทศได้ 86.9 %

3. ความกังวลในเรื่องต่าง ๆ ช่วงหวัเลี้ยวหวัต่อเปิดประเทศ

3.1 กังวลต่อ การลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย แรงงานต่างชาติ เจ้าหน้าที่รัฐปล่อยปละละเลย 96.3  %

3.2 กังวลต่อ การมั่วสุม พนัน เสพยาเสพติด แหล่งแพร่ระบาดโควิด 92.7  %

3.3 กังวลต่อ สถานบันเทิงที่ผิดกฎหมาย 92.6 %  

3.4 กังวลต่อ โควิดสายพันธุ์ใหม่ รุนแรงกว่าเดิมเข้าไทยอีก 91.6 %  

3.5 กังวลว่า วัคซีนมีไม่เพียงพอ ไม่ถึงเป้าหมายฉีดครบ ใน 120 วัน 89.5 %

3.6 กังวลต่อ การรวมตัวกัน ชุมนุมทางการเมือง 83.9%

3.7 กังวลต่อ ประชาชนไม่มีวินัย การ์ดตก ไม่เคร่งครัดควบคุมโรค 74.0 %

โควิด-19

4. ความสับสนในการสื่อสารของหน่วยงานรัฐ ไม่ตรงกัน

4.1 สับสน 92.9 %

4.2 ไม่สับสน 7.1 %

5. ความต้องการของประชาชน ต่อรัฐบาล

5.1 ต้องการให้รัฐมีมาตรการเข้มงวดจริงจังแก้โควิดและส่งเสริมให้ประชาชนมีวินัย การ์ดไม่ตก 98.4 %

5.2 ต้องการให้ประชาชนได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2565 เพียงพอสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ 94.9 %

5.3 ต้องการให้รัฐบาลมีนโยบายแก้ปัญหาเด็กไทยเสียโอกาสทางการศึกษามาช่วงเวลาร่วม 2 ปี 84.7 %

ที่มา ซูเปอร์โพล : ประชาชนคิดอย่างไรต่อการเปิดประเทศภายใน 120 วัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด