svasdssvasds

ข่าวปลอม! ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร CO-U1 รักษาโรคโควิด เพิ่มภูมิต้านทาน

ข่าวปลอม! ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร CO-U1 รักษาโรคโควิด เพิ่มภูมิต้านทาน

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ระบุ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร CO-U1 ไม่มีการยื่นข้อมูลการศึกษาประสิทธิผลในการเพิ่มภูมิคุ้มกัน และรักษาโรคติดเชื้อโควิด-19 ตามที่กล่าวอ้างแก่ อย. ยืนยัน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่มีผลในการบำบัด บรรเทา หรือรักษาโรค

ตามที่มีข้อความแนะนำปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร CO-U1 รักษาโรคโควิด เพิ่มภูมิต้านทาน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

กรณีผลิตภัณฑ์ CO-U1 ที่ระบุว่ามีส่วนผสมของกระชายขาว ซึ่งมีฤทธิ์ในการต้านโควิด-19 นั้น ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ตรวจสอบและชี้แจงว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวขออนุญาตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในชื่อ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร CO-U1 (ผสมกระชาย) CO-U1 Dietary Supplement Product Morseng Brand (Mixed finger root) อย. 19-2-02146-5-0004 ซึ่งในการยื่นขออนุญาต ไม่มีการยื่นข้อมูลการศึกษาประสิทธิผลในการเพิ่มภูมิคุ้มกัน และรักษาโรคติดเชื้อโควิด-19 ตามที่กล่าวอ้าง จึงไม่สามารถประเมินประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่มีผลในการบำบัด บรรเทา หรือรักษาโรค

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.fda.moph.go.th หรือโทรสายด่วน อย. 1556

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร CO-U1 ไม่มีการยื่นข้อมูลการศึกษาประสิทธิผลในการเพิ่มภูมิคุ้มกัน และรักษาโรคติดเชื้อโควิด-19 ตามที่กล่าวอ้างแก่ อย. จึงไม่สามารถประเมินประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข

related