Spring News

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระอนุเคราะห์ ฌาปนกิจศพโควิด ที่ไม่มีค่าใช้จ่าย

15 ก.ค. 2564 เวลา 9:43 น.

สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เผยแพร่ประกาศ สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระอนุเคราะห์ฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ที่ไม่มีค่าใช้จ่าย ให้ทุกวัดทั่วไทยทำเบิกมาที่สำนักงานเลขานุการ

วันนี้ (15 ก.ค.64 ) สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เผยแพร่ประกาศฉบับที่ 3/2564 เรื่อง ประทานพระอนุเคราะห์แก่การฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ขาดแคลน โดยมีรายละเอียดดังนี้

อนุสนธิมติมหาเถรสมาคม ที่ 250/2564 ในการประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ข้อ 4 ระบุว่า กรณีที่มีผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และไม่มีค่าใช้จ่ายในการฌาปนกิจศพ ให้วัดช่วยดำเนินการแล้วให้เบิกค่าใช้จ่ายได้ที่สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ในต่างจังหวัดให้แจ้งความประสงค์เบิกค่าใช้จ่ายผ่านสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ความแจ้งแล้วนั้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

อึ้ง! "สมุทรปราการ" ดับโควิด 14 ติดเชื้อเพิ่ม 846 คน รพ.รัฐไม่เหลือเตียงแล้ว

ตลาดนัดจตุจักร ปิดด่วน 14 วัน ด้านผอ.เขตยังไม่ยืนยัน พบคนติดโควิด

สภากาชาดเจรจาผู้ผลิต "วัคซีนโมเดอร์นา" นำเข้า 1 ล้านโดสฉีดให้ประชาชนฟรี

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงพระปรารภให้เจ้าคณะพระสังฆาธิการ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สอดส่องสำรวจตรวจตราวัดในปกครองอย่างใกล้ชิด ว่ามีข้อขัดข้องหรือความยากลำบากในการสงเคราะห์ประชาชนเกี่ยวกับการศพผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือไม่เพียงใด พร้อมช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้แก่วัดและประชาชนที่ประสบความยากลำบากในเบื้องต้นตามกำลังความสามารถ 

ทั้งนี้ในกรณีเจ้าภาพศพเป็นผู้ขาดแคลน ให้วัดดำเนินการสงเคราะห์หีบศพและเชื้อเพลิงปลงศพทุกราย แล้วให้นำความกราบทูลทราบฝ่าพระบาท ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ 250/2564 โดยเร็ว เพื่อโปรดประทานพระอนุเคราะห์ต่อไป

อนึ่งโปรดให้เชิญรับสั่งทรงอนุโมทนาและประทานกำลังใจแก่วัดและชุมชน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เพื่อการสาธารณสงเคราะห์อย่างเต็มสติกำลัง ตามบทบาทหน้าที่ที่วัดและชุมชนพึงมีต่อกัน อันเป็นเอกลักษณ์ที่ดีงามของสังคมไทย อีกทั้งประทานพรให้ทุกรูปและทุกคนจงประสบสวัสดิภาพ ถึงพร้อมด้วยสรรพกำลังในอันที่จะประกอบกรณียกิจเกื้อกูลประโยชน์มหาชนอย่างมิลดละ แม้ในสถานการณ์อันยากลำบากนี้

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระอนุเคราะห์ ฌาปนกิจศพโควิด ที่ไม่มีค่าใช้จ่าย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด