svasdssvasds

กทม.-นนทบุรี ประกาศปิดสถานที่ชั่วคราว มีผลวันนี้ ถึง 2 สิงหาคม

กทม.-นนทบุรี ประกาศปิดสถานที่ชั่วคราว มีผลวันนี้ ถึง 2 สิงหาคม

กทม.-นนทบุรี ออกประกาศ สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ร้านสะดวกซื้อ ตลาด ห้าง ฯลฯ เปิดได้ถึง 2 ทุ่ม เปิดได้ตามความจำเป็น สถานที่พยาบาล ร้านขายยา ธนาคาร ร้านอุปกรณ์ก่อสร้าง มีผลตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2564

วันที่ 20 ก.ค.64 กรุงเทพมหานคร( กทม.) ออกประกาศปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 37)  ยกระดับความเข้มข้นของมาตรการและการบังคับใช้อย่างจริงจังเพิ่มเติมขึ้น ตามมติศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019( ศบค.) เพื่อเร่งแก้ไขและบรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉินให้คลี่คลายลงโดยเร็วที่สุดดังนี้

1.ปิดสถานที่ต่อตามประกาศเดิม ที่ระบุไว้ในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 32, 33, 34, 35 และ 36   และให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามความมาตรา 9 แห่งพรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 28

2.เปิดได้ตามเงื่อนไข

- ร้านอาหารเปิดได้ถึงเวลา 20.00 น. ห้ามนั่งในร้าน ให้ซื้อกลับบ้านเท่านั้น

- ร้านสะดวกซื้อและตลาดสด ให้เปิดได้ตั้งแต่เวลา 04.00 - 20.00 น.

- โรงแรม ให้เปิดได้ตามเวลาปกติ งดกิจกรรมจัดการประชุม การสัมมนา การจัดเลี้ยง

-โรงเรียน สถาบันการศึกษาหรือฝึกอบรม และสถานศึกษา ห้ามใช้สถานที่จัดการสอน

- ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดได้ถึงเวลา 20.00 น. เปิดเฉพาะแผนกซูเปอร์มาร์เก็ต แผนกยาและเวชภัณฑ์ และพื้นที่ซึ่งจัดให้บริการฉีดวัคซีน หรือบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขอื่นๆ ของภาครัฐ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

3.เปิดได้ตามความจำเป็น (ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด)

โรงพยาบาล สถานพยาบาล คลินิกแพทย์รักษาโรค ร้านขายยา ร้านค้าทั่วไป โรงงาน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกรรมการเงิน ธนาคาร ตู้เอทีเอ็ม ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ไปรษณีย์ และพัสดุภัณฑ์ ร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ ร้านขายยาและเวชภัณฑ์ ร้านจำหน่ายเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ก่อสร้าง ร้านจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดอันจำเป็น สถานที่จำหน่ายแก๊สหุงต้ม เชื้อเพลิง ปั๊มน้ำมัน ปั๊มแก๊ส ตลาดนัด (เฉพาะส่วนที่จำหน่ายอาหารและวัตถุดิบเพื่อการบริโภค) สถานรับเลี้ยงเด็ก (เฉพาะสถานที่รับเลี้ยงเด็กในโรงพยาบาลและที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติธุระ สถานดูแลผู้สูงอายุ (เฉพาะที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติธุระ) ธุรกิจประกันภัย หน่วยบริการงานช่วยเหลือกู้ภัย ศูนย์บริการหรือร้านซ่อมแซมยานพาหนะ ร้านแบตเตอรี่ หน่วยบริการตรวจสอบหรือซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค ระบบระบายน้ำ ระบบท่อส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ผู้จัดเก็บและกำจัดขยะ รวมทั้งบริการส่งสินค้าและอาหารตามสั่ง (delivery online)

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค. - 2 ส.ค. 64 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ประกาศ ณ วันที่ 19 ก.ค. 64

กทม.-นนทบุรี ประกาศปิดสถานที่ชั่วคราว มีผลวันนี้ ถึง 2 สิงหาคม

กทม.-นนทบุรี ประกาศปิดสถานที่ชั่วคราว มีผลวันนี้ ถึง 2 สิงหาคม

ด้าน นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนนทบุรี มีคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1965/2564 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 57) มีผลตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2564 กําหนดมาตรการป้องกันโรคที่เข้มงวดยิ่งขึ้น ดังนี้

ในคำสั่งเนื้อหาสรุปว่า

1) ร้านจําหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม เปิดถึงเวลา 20.00 น.ห้ามบริโภคในร้าน ให้นำกลับไปบริโภคที่อื่น

2) ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ และสถาน ประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน เปิดถึงเวลา 20.00 น.ให้เปิดเฉพาะแผนกซูเปอร์มาร์เก็ต แผนกยาและเวชภัณฑ์ และการให้บริการฉีดวัคซีนหรือบริการทางการแพทย์

3) โรงแรม เปิดได้ตามเวลาปกติ ให้งดกิจกรรมการจัดประชุม การสัมมนา หรือการจัดเลี้ยง

4) ร้านสะดวกซื้อ และตลาดสด เปิดถึงเวลา 20.00 น (ปิดเวลา 20.00 – 04.00 น)

5) โรงเรียน สถาบันการศึกษาหรือฝึกอบรมและสถานศึกษา ต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรการที่ได้กําหนดไว้แล้วก่อนหน้า

เปิดดำเนินการได้ตามความจำเป็นและปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำาหนดอย่าง เคร่งครัด ได้แก่ การดำเนินการของโรงพยาบาล สถานพยาบาล คลินิกแพทย์ รักษาโรค ร้านขายยา ร้านค้าทั่วไป โรงงาน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกรรมการเงิน ธนาคาร ตู้เอทีเอ็ม ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ไปรษณีย์และพัสดุภัณฑ์

ร้านจําหน่ายอาหารสัตว์ ร้านขายยา และเวชภัณฑ์ ร้านจำหน่ายเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ก่อสร้าง ร้านจําหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดอันจําเป็นสถานที่จำหน่ายแก๊สหุง ต้ม เชื้อเพลิง ปั้มน้ำมัน ปั๊มแก๊ส และการบริการส่งสินค้าและอาหารตามสั่ง (delivery online)

ขอให้พี่น้องชาวนนทบุรีทุกคนให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด และเชื่อมั่นว่าเราจะก้าวผ่านสถานการณ์ในครั้งนี้ไปพร้อมกัน

กทม.-นนทบุรี ประกาศปิดสถานที่ชั่วคราว มีผลวันนี้ ถึง 2 สิงหาคม

กทม.-นนทบุรี ประกาศปิดสถานที่ชั่วคราว มีผลวันนี้ ถึง 2 สิงหาคม

กทม.-นนทบุรี ประกาศปิดสถานที่ชั่วคราว มีผลวันนี้ ถึง 2 สิงหาคม

related