ศาลปค. สั่ง กรมเจ้าท่า ชนะคดี  เสรีพิศุทธ์ รื้อถอนสิ่งล่วงล้ำลำน้ำแควน้อย

23 ก.ค. 2564 เวลา 10:27 น. 39

ศาลปกครองสูงสุดพิพากษา ยืนให้ "กรมเจ้าท่า" ชนะคดี สั่ง "พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์" รื้อถอนสิ่งล่วงล้ำลำน้ำที่ดินชายตลิ่ง 1,500 ตร.ม. ในแม่น้ำแควน้อย  อย่างชอบด้วยกฎหมาย ชี้เป็นการถมที่ดินลงน้ำเพื่อหาประโยชน์ สร้างสวนหย่อมโดยไม่ได้รับอนุญาต

 23 ก.ค. ที่สำนักงานศาลปกครอง ถนนเเจ้งวัฒนะ   ศาลปกครองสูงสุดได้อ่านคำพิพากษาคดีที่พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส  หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย และอดีต ผบ.ตร. ผู้ฟ้องคดี ได้ยื่นฟ้องกระทรวงคมนาคม สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงคมนาคม  กรมเจ้าท่า อธิบดีกรมเจ้าท่า และเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3 สาขากาญจนบุรีผู้ถูกฟ้องคดี ที่1-5 เรื่องขอให้เพิกถอนคำสั่งอธิบดีกรมเจ้าท่า ที่ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนสิ่งล่วงล้ำลำน้ำในแม่น้ำแควน้อย จังหวัดกาญจนบุรี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โดยศาลปกครองสุงสุดพิเคราะห์แล้วเห็นว่า กรณีที่มีที่ดินบางส่วนที่อยู่นอกโฉนดที่ดินของพล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ ผู้ฟ้องคดี ซึ่งอ้างว่าเป็นที่งอกริมตลิ่งนั้น แต่ข้อเท็จจริงตามที่พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ กล่าวอ้างนั้นว่า กระแสน้ำในแม่น้ำแควน้อยมีความรุนแรงและเชี่ยวกราก จนกัดเซาะที่ดินริมตลิ่งเข้ามาในที่ดินของตน จึงขออนุญาตทิ้งหินกันน้ำเซาะ ย่อมไม่อาจเป็นไปได้เลยว่าจะเกิดที่งอกริมตลิ่งออกจากที่ดินของพล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ แต่เป็นที่ดินที่พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ผู้ฟ้องคดีเอง ซึ่งได้ว่าจ้างให้ผู้อื่นมาถมดินลงไปในแม่น้ำแควน้อย พื้นที่ประมาณ 1,500 ตร.ม. จากนั้นได้ทำประโยชน์ในที่ดินส่วนนี้ด้วยการปลูกต้นไม้ จัดพื้นที่เป็นสวนหย่อมและทำทางเท้า ซึ่งปูด้วยหินแผ่นไปตามแนวแม่น้ำแควน้อย  
ซึ่งการกระทำดังกล่าวของพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำฝ่าฝืนการอนุญาตของเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3 สาขากาญจนบุรี  โดยมีการทิ้งหิน ดิน เกินกว่าแนวเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดี ลงในแม่น้ำแควน้อยโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าท่าภูมิภาคที่3  ตาม ม. 119 แห่ง พ.ร.บ.เดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 อันเป็นการทิ้งหินถมดินลงในแม่น้ำแควน้อยโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าท่าภูมิภาคที่3 และเมื่อ พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ผู้ฟ้องคดี ได้ปลูกต้นไม้ทำเป็นส่วนหย่อม ทำทางเท้าซึ่งปูด้วยแผ่นหินด้วยแล้ว การกระทำดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นการปลูกสร้างสิ่งอื่นใดล่วงรุกล้ำเข้าไปในน้ำ หาได้มีลักษณะเป็นการใช้ประโยชน์ในที่ดินตามที่ได้รับอนุญาตให้ทิ้งหินกันน้ำเซาะลงในแม่น้ำแต่อย่างใดไม่

ถือได้ว่าพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ได้กระทำสิ่งอื่นใดล่วงล้ำเข้าไปในแม่น้ำแควน้อยโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า ภูมิภาคที่3 ตาม ม.117 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ.ดังกล่าวโดย     ดังนั้นเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3 สาขากาญจนบุรี ผู้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมเจ้าท่า จึงมีอำนาจสั่งให้พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ ผู้ฟ้องคดี รื้อถอนสิ่งล่วงล้ำในแม่น้ำแควน้อยออกให้พ้นเสียจากแม่น้ำภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งได้โดยชอบด้วยกฎหมาย และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงคมนาคมที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน ที่ศาลปกครองกลาง พิพากษายกฟ้องมานั้นชอบแล้ว คำอุทธรณ์ของ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ผู้ฟ้องคดีฟังไม่ขึ้น พิพากษายืน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด