Spring News

ผู้ว่าฯบุรีรัมย์ ตั้งคณะกรรมการสอบฉีดวัคซีนเข็ม 3 ให้ตำรวจ 11 นาย

26 ก.ค. 2564 เวลา 0:47 น. 4

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ออกคำสั่งจังหวัด แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการฉีดวัคซีนในพื้นที่ของอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ ให้กับเจ้าหน้าที่ให้บริการด่านหน้าอื่น ที่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์

วันที่ 25ก.ค.2564 กรณีแฟนเพจ “สถานีตำรวจภูธรบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ โพสต์ภาพ และข้อความ ระบุ ผู้กำกับโรงพักแห่งนี้ รับโควตาจากกระทรวงสาธารณสุข รับ เอสตร้าเซนเนก้า เข็ม 3 ฉีดให้ 11 ตำรวจที่ประจำโรงพัก ขณะที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีเอกสารข่าวชี้แจง ว่า เนื่องจากมีการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 มากขึ้น รัฐบาลจึงมีนโยบายในการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทางการแพทย์และบริการด่านหน้า เพื่อเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้มีศักยภาพในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคมากขึ้น ตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ล่าสุด นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ออกคำสั่งจังหวัด เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ลงวันที่ 25 ก.ค.2564 ระบุว่า ด้วยปรากฎข้อมูลตามสื่อโซเชียล สังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก) กรณีว่ามีกระแสข่าวการฉีดวัคซีนในพื้นที่ของอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ให้กับเจ้าหน้าที่ให้บริการด่านหน้าอื่นที่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์โดยตรง ในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมการติดเชื้อไวรัสโควิดก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดบุรีรัมย์

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 54 และ มาตรา 57 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีว่ามีกระแสข่าวการฉีดวัคซีนในพื้นที่ของอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ ให้กับเจ้าหน้าที่ให้บริการด่านหน้าอื่นที่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ โดยตรง ในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมการติดเชื้อไวรัสโควิด ประกอบด้วย

1. นายไชยวัฒน์ จุนระพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานกรรมการ

2. พ.ต.อ.ก้องชาติ เลี้ยงสมทรัพย์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นรองประธานกรรมการ

3. นายยุทธนา สุริยะ นายแพทย์เชี่ยวชาญ เป็นกรรมการ

4. นายสุรพล เพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ เป็นกรรมการ

5. นายเอกวัฒน์ พวงประโคน จ่าจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นกรรมการและเลขานุการ

6. นายนฤชิต รุ่งศิลา เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

7. นายสงวน นะวะประโคน เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

ให้มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ดำเนินการรวบรวมพยานเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับกระแสข่าว

2. เชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำพร้อมจัดส่งเอกสาร ชี้แจ้งข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณา

3. สรุปข้อเท็จจริงพร้อมเสนอความเห็นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ทราบโดยด่วน

4. หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ขณะเดียวกัน นายธัชกร ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้รับทราบถึงการตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว และจะรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงให้ทราบต่อไป

ด้าน พล.ต.ต.ไพศาล ลือสมบูรณ์ รอง ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 3(ผบช.ภ.3) ในฐานะโฆษก ภ.3 ออกหนังสือชี้แจงโดยระบุว่า จากสถานการณ์ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดในอัตราที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ประชาชนที่ติดเชื้อในบางพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน อยู่ในภาวะวิกฤตโดยไม่มียานพาหนะ รับ-ส่งตัวเพื่อเข้ารับการรักษายังสถานพยาบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงให้แต่ละโรงพัก สำรวจสถานภาพพาหนะประจำหน่วยและตำรวจที่ต้องทำหน้าที่พลขับพาหนะ ที่มีจิตอาสาเพื่อสนับสนุนภารกิจร่วมกับกรมการแพทย์ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ หน่วยแพทย์ฉุกเฉินหรือ สาธารณสุขจังหวัด(สสจ.)

เมื่อหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่มีความต้องการขอรับการสนับสนุน ซึ่ง พ.ต.อ.สุเอก ได้ชี้แจงสถานการณ์และเหตุผลความจำเป็นที่เข้าร่วมเป็นจิตอาสาในภารกิจนี้แ่กผู้ใต้บังคับบัญชาทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีแล้ว ปรากฎว่า มีตำรวจที่อาสาปฏิบัติภารกิจนี้จำนวน 11 นาย จึงได้แจ้งให้สาธารณสุขอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ทราบ

ทางสาธารณสุขอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมวัคซีนมาฉีดให้กับเจ้าหน้าที่ที่ต้องทำหน้าที่เป็นพลขับยานพาหนะรับ - ส่งผู้ติดเชื้อ เพื่อไปส่งสถานพยาบาลต่างๆ และหากต้องการไปรับผู้ติดเชื้อจากกรุงเทพฯและปริมณฑกลับมาส่งที่บ้านใน จังหวัดบุรีรัมย์ ก็พร้อมปฏิบัติในทันที เมื่อได้้รับการประสานแจ้งที่สถานีตำรวจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด