Spring News

เช็กเลย! "ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" เปิด 24 โรงพยาบาล จุดฉีดวัคซีน"ซิโนฟาร์ม"

27 ก.ค. 2564 เวลา 1:52 น. 31

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ รายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าร่วมให้บริการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนรอบแรก สามารถเลือกวันเข้าฉีดวัคซีน 24 โรงพยาบาล จุดฉีดวัคซีนใกล้บ้าน

จากที่ทางราชวิทยาลัยจฬาภรณ์ ได้ประกาศให้มีการจองฉีดวัคซีนทางเลือก"ซิโนฟาร์ม" สำหรับประชาชนทั่วไป ล่าสุด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ รายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าร่วมให้บริการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนรอบแรกได้สำเร็จและจะเข้าจองวัคซีนในวันพรุ่งนี้ (27 กรกฎาคม 2564) ตั้งแต่เวลา 10.10 น. จนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 18.00 น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

ท่านสามารถเลือกวันเข้าฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มกับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมให้บริการ ระหว่างวันที่ 6-15 สิงหาคม 2564 และชำระค่าบริการฉีดวัคซีนเพิ่มเติมกับทางโรงพยาบาลที่เข้ารับบริการโดยตรง

รายชื่อโรงพยาบาลที่รับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ดังนี้

เช็กเลย! "ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" เปิด 24 โรงพยาบาล จุดฉีดวัคซีน"ซิโนฟาร์ม"

หมายเหตุ: อัตราค่าวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 โดสต่อคน 1,554 บาท (โดสละ 777 บาท) โดยทุก ๆ 2 โดส ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะบริจาคสมทบครึ่งโดสให้กับผู้ด้อยโอกาส

- ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสำหรับประชาชนที่ยังไม่เคยรับวัคซีนเข็มแรก และพร้อมเข้าฉีดวัคซีนได้ทันที เท่านั้น!!

- ลงทะเบียนจองวัคซีนด้วยเลขที่บัตรประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทางสำหรับชาวต่างชาติ หรือเลขที่บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้ ให้ตรงกับผู้ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนเท่านั้น ภายหลังจากชำระเงินค่าวัคซีนเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ทุกกรณี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด