svasdssvasds

ราชกิจจาฯ ประกาศ เรื่องกำหนด "พื้นที่สีแดงเข้ม" 29 จังหวัด เริ่ม 3 ส.ค. นี้

ราชกิจจาฯ ประกาศ เรื่องกำหนด "พื้นที่สีแดงเข้ม" 29 จังหวัด เริ่ม 3 ส.ค. นี้

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งศบค. แบ่งพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ควบคุม เริ่ม 3 สิงหาคมนี้

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งศบค. หรือ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ 11/2564 เรื่อง โซนสีโควิดล่าสุด หรือ พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ควบคุม ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ลงนามโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  โดยเนื้อหาระบุว่า 

ตามที่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังกล่าวออกไปเป็นคราวที่ 13 จนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 นั้น

เพื่อให้การบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ตามแนวทางการจัดเขตพื้นที่สถานการณ์ตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในข้อ 4 (2) ของคําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้กํากับ การปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อํานวยการศูนย์บริหาร สถานการณ์โควิด - 19 โดยคําแนะนําของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย จึงมีคําสั่งให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ให้เป็นไปตามมาตรการตามข้อกําหนดฯ สําหรับเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กําหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ควบคุม ตามบัญชีรายชื่อจังหวัดแนบท้ายคําสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง เป็นอย่างอื่น

สั่ง ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผู้อํานวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19

ราชกิจจาฯ ประกาศ เรื่องกำหนด \"พื้นที่สีแดงเข้ม\" 29 จังหวัด เริ่ม 3 ส.ค. นี้

สำหรับบัญชีรายชื่อจังหวัดที่กําหนดระดับของพื้นที่สถานการณ์เพื่อการบังคับใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ แนบท้ายคําสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 111/2564 ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวมทั้งสิ้น 29 จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

จังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดฉะเชิงเทรา

จังหวัดตาก

จังหวัดนครปฐม

จังหวัดนครนายก

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนนทบุรี

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบูรณ์

จังหวัดยะลา

จังหวัดระยอง

จังหวัดราชบุรี

จังหวัดลพบุรี

จังหวัดสงขลา

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรสงคราม

จังหวัดสมุทรสาคร

จังหวัดสระบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี

จังหวัดอ่างทอง

พื้นที่ควบคุมสูงสุด รวมทั้งสิ้น 37จังหวัด

งหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกําแพงเพชร

จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดจันทบุรี

 จังหวัดชัยนาท

จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชุมพร

จังหวัดเชียงราย

จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดตรัง

จังหวัดตราด

จังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพิจิตร

จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดยโสธร

จังหวัดระนอง

จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดลําปาง

จังหวัดลําพูน

จังหวัดเลย

จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดสกลนคร

จังหวัดสตูล

จังหวัดสระแก้ว

จังหวัดสุโขทัย

จังหวัดสุรินทร์

จังหวัดหนองคาย

จังหวัดหนองบัวลําภู

จังหวัดอุตรดิตถ์

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุบลราชธานี

งหวัดอํานาจเจริญ

พื้นที่ควบคุม รวมทั้งสิ้น 11จังหวัด

จังหวัดกระบี่

จังหวัดนครพนม

จังหวัดน่าน

จังหวัดบึงกาฬ

จังหวัดพะเยา

จังหวัดพังงา

จังหวัดแพร่

จังหวัดภูเก็ต

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ราชกิจจาฯ ประกาศ เรื่องกำหนด \"พื้นที่สีแดงเข้ม\" 29 จังหวัด เริ่ม 3 ส.ค. นี้

ราชกิจจาฯ ประกาศ เรื่องกำหนด \"พื้นที่สีแดงเข้ม\" 29 จังหวัด เริ่ม 3 ส.ค. นี้

ราชกิจจาฯ ประกาศ เรื่องกำหนด \"พื้นที่สีแดงเข้ม\" 29 จังหวัด เริ่ม 3 ส.ค. นี้

related