svasdssvasds

คกก.วัฒนธรรมแห่งชาติ มีมติถอด “สุชาติ สวัสดิ์ศรี” จากศิลปินแห่งชาติ

คกก.วัฒนธรรมแห่งชาติ มีมติถอด “สุชาติ สวัสดิ์ศรี” จากศิลปินแห่งชาติ

"นายสมชาย แสวงการ" โพสต์ข้อความ หลังคาดว่า  "นายสุชาติ สวัสดิ์ศรี" ได้ถูกคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ มีมติถอดถอนออกจากการเป็น  ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ซึ่งสาเหตุในการถอดถอนครั้งนี้ ยังไม่แน่ชัด

20 ส.ค.64   จากกรณีที่ นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า แว่วข่าวดีคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ มีมติถอดนายสุ…จากศิลปินแห่งชาติแล้ว

คกก.วัฒนธรรมแห่งชาติ มีมติถอด “สุชาติ สวัสดิ์ศรี” จากศิลปินแห่งชาติ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทาง คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้มีมติยกเลิกการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ นายสุชาติ สวัสดิ์ศรี ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี พ.ศ.2554 โดยขณะนี้อยู่ในกระบวนการระหว่างขั้นตอนต่อไป โดยให้นายสุชาติ สวัสดิ์ศรี ยื่นคำร้องคัดค้านมติดังกล่าว โดยนาย สุชาติ ถือว่าเป็นคนแรกที่โดนยกเลิกการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ จากกฎกระทรวงวัฒนธรรม

 

ซึ่งก่อนหน้านี้ นายสุชาติ สวัสดิ์ศรี เป็นหนึ่งคนที่ได้มีการออกมาแสดงความคิดเห็นทางด้านการเมืองผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวอยู่เสมอ เช่น การออกมาพูดเรื่องความรุนแรงของตำรวจ หรือจะเป็นการออกมาโพสต์Call out ให้กับฝังราษฎร แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยังไม่สามารถระบุแน่ชัดได้ว่า นายสุชาติ นั้นถูกถอดถอนออกจากศิลปินแห่งชาติด้วยสาเหตุใด

คกก.วัฒนธรรมแห่งชาติ มีมติถอด “สุชาติ สวัสดิ์ศรี” จากศิลปินแห่งชาติ

คกก.วัฒนธรรมแห่งชาติ มีมติถอด “สุชาติ สวัสดิ์ศรี” จากศิลปินแห่งชาติ

คกก.วัฒนธรรมแห่งชาติ มีมติถอด “สุชาติ สวัสดิ์ศรี” จากศิลปินแห่งชาติ

คกก.วัฒนธรรมแห่งชาติ มีมติถอด “สุชาติ สวัสดิ์ศรี” จากศิลปินแห่งชาติ

คกก.วัฒนธรรมแห่งชาติ มีมติถอด “สุชาติ สวัสดิ์ศรี” จากศิลปินแห่งชาติ

ทั้งนี้ ตาม ราชกิจจานุเบกษา สามารถถอดถอนศิลปินแห่งชาติได้ โดย กฎกระทรวงกำหนดสาขา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกและประโยชน์ตอบแทนของศิลปินแห่งชาติ (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 29 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ1 ให้ยกเลิกความในข้อ5 แห่งกฎกระทรวงกำหนดสาขา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก และประโยชน์ตอบแทนของศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. 2555 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ 5 ศิลปินแห่งชาติต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  • มีสัญชาติไทย
  •  มีชีวิตอยู่ในวันประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ
  • เป็นผู้มีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับของวงการศิลปะในสาขานั้น
  • เป็นผู้สร้างสรรค์และพัฒนาศิลปะในสาขที่ได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ
  •  เป็นผู้ผดุง ถ่ายทอด เผยแพร่ หรือเป็นต้นแบบศิลปะในสาขาที่ได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ
  • เป็นผู้ทุ่มเท อุทิศตนเพื่องานศิลปะ และมีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
  • ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย
  • ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ”

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 10 แห่งกฎกระทรวงกำหนดสาขา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก และประโยชน์ตอบแทนของศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. 2555 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๑๐ ในกรณีที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมตรวจสอบคุณสมบัติ เอกสาร หลักฐาน และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องแล้ว ถ้าเห็นว่าถูกต้องและครบถ้วน ให้เสนอผลการตรวจสอบ รวมทั้งเอกสารหลักฐาน และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติเมื่อได้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ใดเป็นศิลปินแห่งชาติแล้ว หากปรากฏว่าศิลปินแห่งชาติผู้นั้นมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในควำมผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ คณะกรรมการโดยมติด้วยคะแนนเสียงอย่างน้อยสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่อาจยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติได้เมื่อได้ยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ใดเป็นศิลปินแห่งชาติตามวรรคสอง ให้งดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ”

เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ

โดยที่ศิลปินแห่งชาติเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ทรงคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อสังคม ผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นศิลปินแห่งชาติจึงต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและมีความประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม สมควรแก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติของศิลปินแห่งชาติให้เหมาะสม และกำหนดให้คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติอาจยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติซึ่งมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ รวมทั้งให้งดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

related